10/11/2021 15:57 | tuyên truyền phòng chống dịch Covid Quyết định sửa đổi, bổ sung về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19

Ngày 06/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 23/2021 về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động...

Xem chi tiết

Nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật

Chuyên mục