Chương trình phối hợp Triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2023 – 2026

08/05/2023

Vừa qua, Bộ Nội vụ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam ban hành Chương trình phối hợp số 01/CTPH-BNV- TWMTTQVN-TWHCCBVN triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2023 – 2026

Với mục tiêu góp phần cung cấp thông tin khách quan dựa trên phản hồi của người dân cho Chính phủ, chính quyền địa phương và các cơ quan hành chính nhà nước các cấp để làm cơ sở xác định các giải pháp xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm thông qua sự phối hợp giữa Bộ Nội vụ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Việc triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong giai đoạn 2023 - 2026 do Bộ Nội vụ chủ trì có sự giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Việc thông tin, tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, kết quả đo lường sự hài lòng của người dân cũng như quyền lợi, trách nhiệm của người dân trong việc giám sát, phản hồi ý kiến đối với cơ quan hành chính nhà nước trong giai đoạn 2023 - 2026 được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam triển khai thông qua các hoạt động của tổ chức, từ đó khích lệ sự tham gia khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân một cách tích cực, trách nhiệm.

Chương trình phối hợp xác định 06 nội dung tập trung triển khai thực hiện gồm:

(1). Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân; nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đo lường sự hài lòng của người dân, việc tổ chức thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân cho phù hợp với yêu cầu của cải cách hành chính nhà nước, thực tiễn hàng năm; (2). Khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân trong phạm vi cả nước hàng năm; (3). Nhập, tổng hợp, phân tích dữ liệu; xây dựng báo cáo kết quả đo lường sự hài lòng của người dân hàng năm; (4). Công bố Chỉ số hài lòng của người dân hàng năm; (5). Thông tin, tuyên truyền mục đích, nội dung, kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, quyền lợi, trách nhiệm của người dân và sự phản hồi ý kiến đối với cơ quan hành chính nhà nước hàng năm trong quá trình tham gia ý kiến và giám sát việc thực hiện đánh giá; (6). Tổng kết việc thực hiện Chương trình phối hợp.

Bộ Nội vụ là đơn vị chủ trì nghiên cứu, xây dựng dự thảo phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đo lường sự hài lòng của người dân, việc tổ chức thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân cho phù hợp với yêu cầu của cải cách hành chính nhà nước và thực tiễn hàng năm; xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai đo lường sự hài lòng của người dân hàng năm; xây dựng dự toán kinh phí và bố trí kinh phí cho các hoạt động phối hợp giữa ba cơ quan do Bộ Nội vụ chủ trì; tổ chức triển khai khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân; tổ chức thực hiện nhập, tổng hợp, phân tích dữ liệu khảo sát; xây dựng báo cáo Chỉ số hài lòng của người dân hàng năm; tổ chức các đoàn công tác phối hợp của Bộ Nội vụ Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam kiểm tra về việc khảo sát, việc sử dụng Chỉ số hài lòng, việc triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ người dân của các tỉnh hàng năm.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp thực hiện các hoạt động do Bộ Nội vụ chủ trì; Tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản, tài liệu do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng; Cung cấp thông tin, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Bộ Nội vụ thực hiện nhiệm vụ phối hợp; Hướng dẫn cơ quan ngành dọc ở địa phương phối hợp, hỗ trợ cơ quan ngành dọc Bộ Nội vụ thực hiện các hoạt động phối hợp giữa ba cơ quan tại địa phương

01-ctph do lường sự hài lòng của ng dân giữa BNV và TCĐT.pdf

Thanh Uyên