Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

24/01/2024

Nhằm triển khai thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật, các Nghị quyết, Chỉ thị và chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương về PCTN,TC; tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường phát hiện và xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng;… UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 02/01/2023 công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 (PCTN, TC).

Kế hoạch đã tập trung 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật;  Công tác phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; Công tác phòng chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; Phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân; Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Trong đó, đối với nhóm nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kế hoạch đưa ra cụ thể:

 - Tiếp tục chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN, TC; đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, TC.

- Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về PCTN, TC trọng tâm là: Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 12-KL/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

- Về đối tượng tuyên truyền: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Về hình thức tuyên truyền: Sử dụng các hình thức truyền thống (báo, đài, trang thông tin điện tử, tổ chức hội nghị...), kết hợp với một số hình thức tuyên truyền khác cho phù hợp; khuyến khích việc sáng tạo trong công tác tuyền truyền nhằm nâng cao tác dụng, hiệu quả công tác tuyên truyền.

Kế hoạch đã phân công cụ thể tổ chức thực hiện cho các sở, ban, ngành, trong đó giao cho Sở Tư pháp thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, Công ước của Liên Hiệp quốc về chống tham nhũng. Tham mưu xây dựng kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTNTC trên địa bàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTNTC của các đơn vị.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh triển khai đầy đủ nhiệm vụ về sửa đổi, bổ sung các luật và các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế phòng, ngừa tham nhũng; đề xuất UBND tỉnh xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTNTC; xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về PCTNTC.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát văn bản pháp luật nhằm phát hiện các nội dung có kẽ hở, là điều kiện, môi trường phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; kịp thời tham mưu kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi để phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, nhất là hành vi “tham nhũng vặt”.

- Đưa nội dung, yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTNTC vào các sự kiện, văn bản hướng dẫn hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam (ngày 09 tháng 11 hàng năm). Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác PCTNTC trên Cổng thông tin của tỉnh, Trang thông tin tuyên truyền PBGDPL…/.

TGV