Thực hiện Kế hoạch số 4920/KH-UBND ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ triển khai Đề án của Chính phủ “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp được giao xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Phú Thọ (Trang thông tin). Đến nay, Trang thông tin đã hoàn thành và được phép hoạt động với địa chỉ tên miền http://pbgdpl.phutho.gov.vn.

Nội dung đăng tải của Trang thông tin bao gồm toàn văn văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu, đề cương giới thiệu nội dung cơ bản của văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn, chỉ đạo về công tác PBGDPL thuộc lĩnh vực, địa bàn, đối tượng quản lý của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành, thị trong tỉnh; hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; hỏi đáp, tư vấn pháp luật; tài liệu PBGDPL, video clip tiểu phẩm, tình huống pháp luật và các nội dung pháp luật phù hợp khác.

 Sở Tư pháp là cơ quan thường trực Trang thông tin, chịu trách nhiệm tổng hợp, phê duyệt các nội dung PBGDPL do các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình gửi đến đăng tải trên Trang thông tin và thực hiện việc kết nối với Cổng thông tin PBGDPL của cả nước theo đúng quy định.

Trang thông tin đi vào hoạt động nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử và từng bước nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các ý kiến tham gia đóng góp xin gửi về Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, số điện thoại: 0210 3843417 hoặc hộp thư điện tử: banbientap.pbgdpl@phutho.gov.vn.