19/11/2021 14:31 | CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH Quyết định số 1911/QĐ-TTg: Quy định kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành

Ngày 15/11.2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1911/QĐ-TTg về việc thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu quốc gia,...

Xem chi tiết

Nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật

Chuyên mục