UBND tỉnh triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ năm 2024

11/04/2024

Ngày 09/4/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1377/KH-UBND về thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ năm 2024.

Theo đó, thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là quy định bắt buộc, áp dụng đối với tất cả các công chức, viên chức được bố trí vào các vị trí công tác thuộc các lĩnh vực, ngành, nghề quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ. Việc chuyển đổi vị trí công tác là nhằm sắp xếp, bố trí công chức, viên chức phù hợp với nhu cầu thực tế của từng đơn vị, phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục tình trạng trì trệ, yếu kém của công chức, viên chức khi công tác ở một vị trí, một địa bàn; nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, công chức; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở.     

Đối tượng thực hiện chuyển đổi vị trí công tác là công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang công tác tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND các xã, phường, thị trấn được phân công thực hiện nhiệm vụ thuộc Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

            Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 02 năm (24 tháng) đến 05 năm (60 tháng) theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực; không kể thời gian tập sự, thử việc.

Phương thức thực hiện chuyển đổi gồm:

            - Công chức, viên chức chuyển đổi vị trí công tác trong cùng một đơn vị, giữa các lĩnh vực, địa bàn được phân công, theo dõi, phụ trách, quản lý.

            - Công chức, viên chức chuyển đổi vị trí công tác đến một đơn vị mới có vị trí công tác cùng chuyên môn, nghiệp vụ với vị trí công tác tại đơn vị cũ.

            - Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ có một vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí khác của cơ quan, tổ chức và đơn vị đó thì việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chuyển đổi.

            - Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác chỉ được thực hiện bằng văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ đối với người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

            Quy trình thực hiện chuyển đổi vị trí công tác gồm 03 trường hợp:

            (1) Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương

            - Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng phương án chuyển đổi vị trí công tác, báo cáo tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương để thống nhất và ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác.

            - Bộ phận tham mưu công tác tổ chức gặp gỡ công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác để trao đổi về mục đích, yêu cầu và dự kiến vị trí công tác chuyển đổi; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xác định trách nhiệm đối với công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác.

            - Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét, quyết định chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý công chức, viên chức của tỉnh.

            Thông báo công khai cho công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác biết ít nhất 30 ngày làm việc trước khi ban hành quyết định điều động hoặc văn bản bố trí, phân công nhiệm vụ. Chậm nhất là trước 03 ngày làm việc tính đến thời hạn chuyển đổi, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành Quyết định điều động công chức, viên chức hoặc trưởng phòng, ban, đơn vị trực tiếp sử dụng công chức, viên chức ban hành Thông báo phân công theo dõi, phụ trách, quản lý lĩnh vực, địa bàn cho công chức, viên chức.

            - Cơ quan, đơn vị, địa phương có công chức, viên chức chuyển đổi vị trí công tác tạo điều kiện để công chức, viên chức bàn giao công việc trong thời hạn 01 đến 05 ngày làm việc trước khi bắt đầu nhận nhiệm vụ.

            (2) Việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương

            - Các cơ quan, đơn vị, địa phương lập danh sách công chức, viên chức phải chuyển đổi vị trí công tác, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, chỉ đạo.

            - Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đề xuất phương án chuyển đổi công chức, viên chức giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến để người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quyết định chuyển đổi đối với công chức, viên chức theo thẩm quyền phân cấp.

            (3) Chuyển đổi vị trí công tác trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu nhiệm vụ

            - Sở Nội vụ đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương.

            - Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí công tác phù hợp cho công chức, viên chức được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chuyển đến theo quy định.

            Trong quá trình thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, quyền lợi, nghĩa vụ của công chức, viên chức thuộc đối tượng chuyển đổi vị trí công tác được bảo đảm các điều kiện làm việc, tiền lương và chế độ, chính sách liên quan đến tiền lương và các quyền khác theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm theo quy định và chấp hành nghiêm quyết định của cấp có thẩm quyền khi chuyển đổi vị trí công tác.

            Bên cạnh đó, việc chuyển đổi vị trí công tác trong trường hợp đặc biệt đối với cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ có một vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí còn lại của cơ quan, đơn vị, địa phương đó thì việc chuyển đổi do người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp lập kế hoạch chuyển đổi chung. Đồng thời, không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với người có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu.

            Giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị phổ biến, quán triệt các quy định về chuyển đổi vị trí công tác, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức và nội dung Kế hoạch này đến công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, xây dựng kế hoạch và danh sách công chức, viên chức định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương và gửi về Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp. Rà soát, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ đối với một số trường hợp trước khi thực hiện chuyển đổi, để bảo đảm công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

TGV