Tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và mức hỗ trợ cho người tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

11/06/2024

Ngày 04/6/2024, HĐND tỉnh Phú Thọ Khóa XIX đã ban hành Nghị quyết số 02/2024/NĐ-HĐND quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Nghị quyết số 03/2024/NĐ-HĐND quy định  mức hỗ trợ hàng tháng cho người tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. 02 Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

         1.  Về tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự:

 Mỗi khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thành lập 01 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, gồm có 03 thành viên: Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên.

Về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: Đối với khu dân cư thuộc các xã, thị trấn có quy mô từ 350 hộ gia đình trở lên cứ tăng thêm đủ ½ số hộ gia đình số quy mô này thì được tăng thêm 01 thành viên

Đối với khu dân cư thuộc các phường có quy mô từ 500 hộ gia đình trở lên cứ tăng thêm đủ 1/3 số hộ gia đình số quy mô này thì được tăng thêm 01 thành viên.

2. Về mức hỗ trợ hằng tháng cho người tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. 

Cụ thể:

-Tổ trưởng là 1.100.000 đồng/người/tháng. Tổ phó là 1.050.000 đồng/người/tháng. Và, tổ viên là 1.000.000 đồng/người/tháng.

-Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được kiêm nhiệm bởi người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư, người tham gia hoạt động ở khu dân cư được hưởng phụ cấp, hỗ trợ theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thì mức phụ cấp, hỗ trợ như sau:

-Trường hợp Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được được kiêm nhiệm bởi người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư; người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư kiêm người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu dân cư thì ngoài mức phụ cấp được hưởng đối với chức danh người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu dân cư theo quy định còn được hưởng 50% mức phụ cấp, hỗ trợ đối với chức danh kiêm nhiệm còn lại có mức phụ cấp, hỗ trợ cao nhất.

-Trường hợp Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được được kiêm nhiệm bởi người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu dân cư thì ngoài mức hỗ trợ được hưởng đối với chức danh người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu dân cư theo quy định còn được hưởng 100% mức hỗ trợ quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này và 50%  mức hỗ trợ đối với Đội trưởng, Đội phó đội Dân phòng theo quy định.

-Trường hợp Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được được kiêm nhiệm bởi người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu dân cư thì ngoài mức hỗ trợ được hưởng đối với chức danh người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu dân cư theo quy định còn được hưởng 100% mức hỗ trợ quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

-Trường hợp Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự là Đội trưởng, Đội phó đội Dân phòng và không kiêm nhiệm các chức danh khác thì được hưởng 100% mức hỗ trợ quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này, cộng với 50%  mức hỗ trợ đối với Đội trưởng, Đội phó đội Dân phòng theo quy định.

 Kinh phí hỗ trợ đối với các chức danh nêu trên được chi từ nguồn ngân sách nhà nước, theo phân cấp hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật./.


TGV