Sửa đổi nội dung liên quan đến tiêu chí Tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao

13/03/2024

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 211/QĐ-TTg sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mớiBộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Quyết định này đã sửa đổi một số nội dung liên quan đến tiêu chí Tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao (đã ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ), như sau:

1. Sửa đổi chỉ tiêu 18.4 thuộc tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới), cụ thể:

- Sửa đổi Tên nội dung tiêu chí thành “Tiếp cận pháp luật” thay vì “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định” như trước đây.

 - Sửa đổi Nội dung tiêu chí, gồm 03 nội dung cụ thể: (1) Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn. (2) Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật. (3) Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý.

Theo đó xã đạt Nông thôn mới chỉ cần Đạt đối với 03 nội dung này.

Trước đây, Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 xác định tiêu chí 18.4 thuộc tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật là Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. Theo đó, căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 25/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cần đạt 05 tiêu chí là:  Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn; Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý; Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Tổ chức tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời phải đảm bảo các điều kiện của xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, được Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định công nhận.

2. Sửa đổi Tiêu chí số 16 về Tiếp cận pháp luật (Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao), cụ thể:

Theo đó, Quyết định số 211/QĐ-TTg sửa đổi Tiêu chí 16 về Tiếp cận pháp luật chỉ còn 02 nội dung: (1) Chỉ tiêu 16.1: Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật và mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở.  (2) Chỉ tiêu 16.2: Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được hòa giải thành đạt từ 90% trở lên.

Bỏ nội dung 16.3: Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp khi có yêu cầu đã được quy định tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trước đây.


Lê Uyên