Tăng cường công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về đê điều, phòng chống thiên tai

05/11/2020

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản và bảo vệ đê điều và các văn bản của tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân trong lĩnh vực đê điều, phòng chống thiên tai. Tăng cường sự tham gia của các đoàn thể chính trị, xã hội trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ đê điều, phòng chống thiên tai (thông qua lực lượng xung kích phòng chống thiên tai).

3. Quan tâm nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động liên quan đến đê điều nói chung và quản lý đê điều nói riêng; quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư ngay từ bước phê duyệt chủ trương (dự án bến bãi, khai thác cát, sỏi và các công trình xây dựng thuộc các dự án sản xuất, kinh doanh khác), đảm bảo việc triển khai dự án tuân thủ các quy định của pháp luật. Làm tốt công tác quản lý, duy tu, sửa chữa, bảo vệ đê điều, bảo đảm hiệu quả đầu tư, tăng thời gian sử dụng công trình. Kiểm tra, rà soát, đánh giá tổng thể hệ thống công trình đê điều, phòng chống thiên tai hiện có; từ đó, có kế hoạch duy tu, sửa chữa cụ thể, đảm bảo phát huy hiệu quả các tuyến đê, nhất là các tuyến đê kết hợp giao thông.

4. Tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quy định của pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai; đặc biệt là các hoạt động bến bãi, khai thác, tập kết khoáng sản; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an toàn đê điều, đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai.

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng công tác phối hợp giữa ngành nông nghiệp với các cơ quan, đơn vị liên quan và chính quyền cấp huyện, cấp xã trong công tác quản lý và xử lý vi phạm. Có sự phân công, phân cấp rõ về thẩm quyền, trách nhiệm; các cơ quan, đơn vị phát huy tính chủ động xử lý vi phạm theo thẩm quyền ngay khi phát hiện; kịp thời báo cáo và phối hợp chặt chẽ để xử lý vi phạm khi vượt thẩm quyền, tránh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.