Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

06/11/2020

Một số hoạt động trọng tâm: (i) Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các Luật được Quốc hội thông qua trong năm 2020; (ii) Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ Công thương; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong tuần lễ cao điểm cho công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tại các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương; (iii) Phổ biến, quán triệt việc thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho các cán bộ làm công tác xây dựng, phổ biến pháp luật; phổ biến các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư;  (iv) Tổ chức treo băng rôn, pa nô, áp phích, cờ… về Ngày Pháp luật Việt Nam tại trụ sở cơ quan Bộ Công thương, trụ sở Bộ;  (v) Tổng kết đánh giá, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách pháp luật…/.