Ninh Bình: Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

29/09/2020
Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe Tiến sĩ Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp phổ biến, quán triệt tinh thần, nội dung cơ bản của Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (Kết luận số 80); dự thảo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Kết luận số 80; văn bản số 2680 ngày 21/8/2020 của Tỉnh ủy Ninh Bình về việc thực hiện Kết luận số 80; định hướng trọng tâm về công tác PBGDPL trong thời gian tới; Thạc sĩ Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp giới thiệu về kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL trong tình hình mới, đặc biệt là kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến pháp luật và kỹ năng phổ biến pháp luật cho đối tượng đặc thù theo quy định của Luật PBGDPL. Đồng thời, chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn tỉnh.
Thông qua Hội nghị tập huấn, các báo cáo viên đã được cập nhật các văn bản pháp luật mới, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, tạo sự chuyển biến về chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là dịp để các báo cáo viên pháp luật, cán bộ pháp chế sở, ngành cùng trao đổi, thảo luận, giải đáp những vướng mắc, khó khăn, tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên truyền, PBGDPL từ thực tế địa phương. Từ đó, tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức có hiệu quả các hoạt động phổ biến pháp luật tại đơn vị, địa phương mình.