Quảng Trị: Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở là người đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số

06/10/2020
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp là Lãnh đạo Sở Tư pháp và Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp giới thiệu về 02 chuyên đề: Chuyên đề về kỹ năng, phương pháp tuyên truyền miệng, quy trình, kỹ năng tổ chức các phiên hòa giải ở cơ sở; Chuyên đề một số nội dung cơ bản của các Luật mới có liên quan trực tiếp đến công việc, nhiệm vụ của tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới bao gồm: Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia và Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Các đại biểu đã tham dự Hội nghị với tinh thần rất cầu thị, tập trung, nghiêm túc.

Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở Tư pháp đã yêu cầu các tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở với những kiến thức đã được lĩnh hội tại Hội nghị này tiếp tục vận dụng tốt để làm tốt hơn, hiệu quả hơn nhiệm vụ của người tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở, đồng thời tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các quy định của Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia và Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của bà con đồng bào dân tộc thiểu số.