Nội dung câu hỏi

Người bạn tôi phạm tội “Trộm cắp tài sản” và bị Tòa án nhân dân huyện V tuyên phạt 2 năm tù nhưng được hưởng án treo. Bạn tôi muốn tìm hiểu pháp luật quy định người được hưởng án treo phải thực hiện nghĩa vụ gì?

Trả lời


Theo Điều 87 Luật Thi hành án Hình sự năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2020, quy định nghĩa vụ của người được hưởng án treo, cụ thể như sau:

  1. Có mặt theo Giấy triệu tập và cam kết việc chấp hành án theo quy định.
  2. Thực hiện nghiêm chỉnh cam kết trong việc tuân thủ pháp luật, nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế của nơi cư trú, nơi làm việc, học tập; chấp hành đầy đủ hình phạt bổ sung, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp vì lý do khách quan được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận.
  3. Chịu sự giám sát, giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi cư trú, nơi làm việc.
  4. Chấp hành quy định về việc giải quyết việc vắng mặt tại nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người được hưởng án treo, cụ thể:

Người được hưởng án treo có thể vắng mặt tại nơi cư trú nếu có lý do chính đáng và phải xin phép, phải thực hiện khai báo tạm vắng mặt tại nơi cư trú mỗi lần không quá 60 ngày và tổng số thời gian vắng mặt tại nơi cư trú không được vượt quá một phần ba thời gian thử thách, trừ trường hợp bị bệnh phải điều trị tại cơ sở y tế theo chỉ định của bác sỹ và phải có xác nhận điều trị của cơ sở y tế đó.

Người được hưởng án treo không được xuất cảnh trong thời gian thử thách.

  1. Phải có mặt theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu.
  2. Hằng tháng phải báo cáo bằng văn bản với Ủy ban nhân dân cấp xã, đươn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục về tình hình chấp hành nghĩa vụ của mình. Trường hợp vắng mặt theo quy định thì khi hết thời hạn vắng mặt, người được hưởng án treo phải báo cáo về tình hình chấp hành nghĩa vụ của mình.