Nội dung câu hỏi

Đầu tháng 6 năm 2020, tôi có đến UBND quận Lê Chân xin chứng thực bản sao hộ khẩu, hộ chiếu và bằng tốt nghiệp đại học. Cũng như trước đây, khi đi sao chứng thực tôi không phô tô trang bìa các giấy tờ trên nhưng lần này cán bộ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu tôi phải phô tô cả trang bìa thì mới được chứng thực bản sao. Xin hỏi, yêu cầu đó là đúng hay sai?

Trả lời

Hiện nay, việc chứng thực bản sao từ bản chính thực hiện theo quy định của Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03-3-2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16-02-2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Tại Điều 10 của Thông tư có quy định: “Bản sao từ bản chính để chứng thực phải gồm đầy đủ số trang, có thông tin của bản chính. Ví dụ: chứng thực bản sao từ bản chính, sổ hộ khẩu thì phải chụp đầy đủ trang bìa và các trang của sổ đã ghi thông tin về các thành viên có tên trong sổ; chứng thực hộ chiếu thì phải chụp cả trang bìa và toàn bộc các trang của hộ chiếu có ghi thông tin”.

Như vậy, yêu cầu phải phô tô trang bìa các loại giấy tờ để chứng thực bản sao từ bản chính là đúng quy định. Đối với những giấy tờ đã được chứng thực bản sao từ bản chính không có trang bìa trước ngày 20-4-2020 vẫn có giá trị để sử dụng theo quy định của pháp luật.