Nội dung câu hỏi

Tôi chuẩn bị đi xin học cho cháu nhưng bị mất bản chính Giấy khai sinh của cháu. Xin hỏi, tôi cần đến cơ quan nào xin cấp lại Giấy khai sinh để nộp cho nhà trường?

Trả lời

Theo quy định của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15-11-2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch thì không quy định việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh. Như vậy, gia đình bạn không thể xin cấp lại bản chính Giấy khai sinh.

Nếu gia đình còn giữ được bản sao từ bản chính Giấy khai sinh của cháu thì mang nộp cho nhà trường. Theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16-02-2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch thì không quy định về thời hạn sử dụng của bản sao từ bản chính. Đồng thời, khoản 2 Điều 6 Nghị định số 23 quy định: cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao từ bản chính không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu; nếu đã xuất trình bản chính kèm bản phô tô thì không được yêu cầu nộp bản sao từ bản chính.

Nếu gia đình không còn giữ được bản sao từ bản chính thì cần đến Ủy ban nhân dân nơi trước đây đã đăng ký khai sinh cho cháu để làm thủ tục xin cấp bản sao từ sổ gốc khai sinh cho cháu. Bản sao từ sổ gốc khai sinh có giá trị sử dụng như bản chính Giấy khai sinh.