Nội dung câu hỏi

Tôi là viên chức đang công tác trong đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng, tháng 2/2021 tôi đủ điều kiện nghỉ hưu. Xin hỏi theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu thì khi nào tôi nhận được thông báo nghỉ hưu? Thời điểm thông báo và ra quyết định nghỉ hưu của tôi có thay đổi gì so với quy định trước đây không?

Trả lời


Tăng tuổi nghỉ hưu là một trong những điểm mới nổi bật của Bộ luật Lao động năm 2019 (BLLĐ) có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2021. Theo đó, từ năm 2021 tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12-4-2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý viên chức phải ra thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu trước 06 tháng và ra quyết định nghỉ hưu trước 03 tháng tính đến thời điểm viên chức nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 26-9-2020, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 5081/BNV-CCVC hướng dẫn cụ thể về thời điểm thông báo nghỉ hưu, ra quyết định nghỉ hưu cụ thể như sau:

- Trường hợp công chức, viên chức có thời điểm nghỉ hưu sau ngày 01-01-2021: Thông báo nghỉ hưu và quyết định nghỉ hưu được tính trên cơ sở tuổi nghỉ hưu của công chức, viên chức theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019. Nếu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức đã ra thông báo nghỉ hưu thì không phải ra thông báo lại. Riêng quyết định nghỉ hưu thì thực hiện theo BLLĐ 2019.

- Trường hợp công chức, viên chức có thời điểm nghỉ hưu trước ngày 01-01-2021 mà bị lùi thời điểm nghỉ hưu: Không áp dụng tăng tuổi nghỉ hưu theo quy định của BLLĐ năm 2019. Thời điểm ra thông báo nghỉ hưu và quyết định nghỉ hưu được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Như vậy, đơn vị nơi ông làm việc phải thông báo trước cho ông biết về thời điểm nghỉ hưu. Việc ra thông báo và ra quyết định nghỉ hưu sẽ được thực hiện theo quy định trên./.