Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

23/02/2024

Ngày 05/02/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 07/2024/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.

Theo đó, mức thu phí thẩm định cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam được thực hiện như sau:

1.  Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học có phạm vi ngoài vùng nội thủy, lãnh hải Việt Nam và không sử dụng phương pháp khoan ở đáy biển, lòng đất dưới đáy biển:

- Cấp: 4.000.000 đồng/lần thẩm định;

- Sửa đổi, bổ sung: 3.700.000 đồng/lần thẩm định;

- Gia hạn: 2.200.000 đồng/lần thẩm định;

- Cấp lại: 1.300.000 đồng/lần thẩm định.

2.  Hoạt động nghiên cứu khoa học có phạm vi trong vùng nội thủy, lãnh hải Việt Nam và không sử dụng phương pháp khoan ở đáy biển, lòng đất dưới đáy biển: 5.300 nghìn đồng/lần thẩm định:

- Cấp: 5.300.000 đồng/lần thẩm định;

- Sửa đổi, bổ sung: 4.000.000 đồng/lần thẩm định;

- Gia hạn: 3.400.000 đồng/lần thẩm định;

- Cấp lại: 2.200.000 đồng/lần thẩm định.

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học có sử dụng phương pháp khoan ở đáy biển, lòng đất dưới đáy biển:

- Cấp: 6.000.000 đồng/lần thẩm định;

- Sửa đổi, bổ sung: 4.500.000 đồng/lần thẩm định;

- Gia hạn: 3.700.000 đồng/lần thẩm định;

- Cấp lại: 2.500.000 đồng/lần thẩm định.

Thông tư số 07/2024/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 21/3/2024.

 TGV

Nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật

Chuyên mục