Những nội dung cơ bản của nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

31/08/2021

Để nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương; kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là tiêu chí đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, BBT trân trọng giới thiệu những nội dung cơ bản của nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để các cấp, các ngành, nhất là chính quyền cấp xã có những định hướng, kế hoạch và giải pháp lâu dài trong xây dựng và giữ vững cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

1. Mục tiêu của công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và tiếp cận pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật; kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị trong thi hành pháp luật trên địa bàn cấp xã. Tổ chức và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thi hành Hiến pháp, pháp luật, quản lý nhà nước bằng pháp luật; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã trong thực thi công vụ. Cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận phápluật

Tiêu chí tiếp cận phápluật gồm 5 tiêu chí thành phần với 25 chỉ tiêu, cụ thể:

Tiêu chí 1: Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật (15 điểm với 3chỉ tiêu);

Tiêu chí 2: Thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã (30 điểm với 5 chỉ tiêu);

Tiêu chí 3: Phổ biến, giáo dục pháp luật (25 điểm với 9 chỉ tiêu);

Tiêu chí 4: Hòa giải ở cơ sở (10 điểm với 3 chỉ tiêu);

Tiêu chí 5: Thực hiện dân chủ ở cơ sở (20 điểm với 5 chỉ tiêu).

3. Điều kiện, thẩm quyền công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Cấp xã được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật khi có đủ các điều kiện sau:

- Không có tiêu chí nào dưới 50% số điểm tối đa;

- Tổng số điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật phải đạt từ 90% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại I, từ 80% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại II và từ 70% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại III;

- Kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính đạt từ 80% tổng số điểm tối đa trở lên;

- Trong năm không có cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên do vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ hoặc phải bồi thường thiệt hại do hành vi công vụ trái pháp luật gây ra.

Thẩm quyền công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là Chủ tịch UBND cấp huyện. Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật để tư vấn, giúp Chủ tịch tổ chức việc đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật gồm một lãnh đạo UBND cấp huyện làm Chủ tịch; Trưởng phòng tư pháp làm Phó Chủ tịch.

4. Thời gian, quy trình đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là công tác được tổ chức thực hiện trong thời gian một năm, tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 hằng năm.

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ và kết quả tự chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật của địa phương, Chủ tịch UBND cấp xã gửi hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đến Phòng Tư pháp trước ngày 05/01 của năm liền kề với năm đánh giá.

Phòng Tư pháp có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND cấp huyện yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã giải trình, bổ sung hồ sơ trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Phòng Tư pháp trình Chủ tịch UBND cấp huyện danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đề xuất các giải pháp đối với các xã chưa đạt.

Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trước ngày 25/01 của năm liền kề với năm đánh giá và báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh kết quả công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các giải pháp đối với cấp xã chưa đạt chuẩn pháp luật trên địa bàn.

5. Trách nhiệm niêm yết kết quả đánh giá, công bố cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

UBND cấp xã niêm yết công khai kết quả chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật tại trụ sở làm việc, nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt cộng đồng của thôn, làng, ấp, bản, phum, sóc, tổ dân phố và cộng đồng dân cư khác, đồng thời thông báo trên loa, đài truyền thanh cơ sở trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc tự chấm điểm.

UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh công bố danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên Cổng/ Trang thông tin điện tử của địa phương chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công nhận đối với cấp huyện và 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Chủ tịch UBND cấp huyện đối với tỉnh./.

BBT.

 

 

 

Nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật

Chuyên mục