Tài liệu tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19

09/11/2021

Nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống dịch  COVID-19 trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời, giúp các cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, Sở Tư pháp biên soạn và phát hành Cuốn“Tài liệu tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19”, nội dung gồm 04 phần:

- Phần 1: Một số quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

- Phần 2: Xử phạt vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19.

- Phần 3: Một số quy định về chính sách hỗ trợ cho người lao động, chủ sử dụng lao động trong phòng, chống dịch Covid-19.

- Phần 4: Một số tình huống pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19.

Hy vọng Cuốn “Tài liệu tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19” sẽ đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu của các tổ chức, cá nhân có liên quan, góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian gần nhất.

Sở Tư pháp trân trọng giới thiệu! 


Tài liệu tuyên truyền về phòng chống covid-19.pdf
Nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật

Chuyên mục