13/03/2024 16:24 | CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH Nghị định số 30/2024/NĐ-CP: Quy định về quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài, do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch

Ngày 07/3/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2024/NĐ-CP quy định về quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài, do người nước ngoài đưa vào Việt...

Xem chi tiết

Nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật

Chuyên mục