Các nội dung thông tin, tuyên truyền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

07/03/2024

Ngày 07/3/2024, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 865/KH-UBND truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Theo đó, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cần tăng cường thông tin, tuyên tuyền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, trong đó, tập trung thông tin, tuyên truyền các nội dung sau:

 (1) Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, trọng tâm tập trung tuyên truyền các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh đối với việc triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Tuyên truyền về các giải pháp tổ chức thực hiện của tỉnh Phú Thọ đối với việc đẩy mạnh thực hiện và kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Tuyên truyền về các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, chú trọng một số lĩnh vực: đất đai; đầu tư; đăng ký kinh doanh; xây dựng; hộ tịch; công chứng; các chế độ chính sách liên quan đến lao động, thương binh và xã hội, Y tế …

(2) Thông tin, tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương : Tiếp tục tuyên truyền tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” trên địa bàn tỉnh.

(3) Tuyên truyền về việc công khai, minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính; trong thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

(4) Tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” và các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2024.

(5) Tuyên truyền về các sự kiện nổi bật, các hội thảo, hội nghị của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Tuyên truyền về các sáng kiến cải cách, phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính hiệu quả, điển hình của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

(6) Biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; phê phán những hiện tượng tiêu cực, thái độ cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

 Căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, hoạt động truyền thông được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: đăng tin, bài viết và các văn bản chỉ đạo,hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, trên Cổng thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; Xây dựng tài liệu hướng dẫn, sổ tay nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, Xây dựng các chuyên mục, chuyên đề hoặc các phóng sự giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; Tổ chức các hội nghị tập huấn trao đổi; Niêm yết công khai các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp; Sử dụng các Pano, băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, áp phích…

Yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị xây dựng Kế hoạch thông tin truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình; chủ dộng triển khai hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt các hoạt động, nhiệm vụ tuyên truyền theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý.

Giao Văn phòng UBND tỉnh là đầu mối cung cấp thông tin và hỗ trợ tài liệu tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cơ quan Báo, Đài; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải thông tin, nội dung, hoạt động tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện; đề xuất khen thưởng thường xuyên, đột xuất với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động truyền thông công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử./.

DH