Đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư,định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2024 và những năm tiếp theo

11/04/2024

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Để nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới, tạo tiền đề hoàn thành các mục tiêu chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 11/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2024 và những năm tiếp theo. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nội dung sau:

- Phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06 trong năm 2024; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện theo từng tuần, tháng, kịp thời nhận diện những tồn tại, vướng mắc, nguy cơ và có giải pháp khắc phục, nhất là đối với những nhiệm vụ chậm, muộn tiến độ; chủ động, kịp thời điều chỉnh các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm phù hợp tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Khẩn trương khắc phục những nhiệm vụ còn chậm tiến độ như: (1)Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định; (2)Thực hiện chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, thời gian thực hiện theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ góp phần nâng cao thứ hạng bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công của tỉnh với mục tiêu phấn đấu xếp loại khá trở lên năm 2024; (3)Rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo kết quả rà soát văn bản phục vụ triển khai Đề án 06.

- Tập trung triển khai hiệu quả, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ năm 2024, trọng tâm là nhiệm vụ tại Kế hoạch số 367/KH-UBND ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án 06 năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở rà soát nhiệm vụ chậm, muộn năm 2023, nhiệm vụ được giao theo kế hoạch của UBND tỉnh và chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương để bổ sung nhiệm vụ vào kế hoạch thực hiện Đề án 06 tại đơn vị mình, đảm bảo nguyên tắc 3 rõ (rõ người, rõ việc, rõ thời gian).

- Tiếp tục tuyên truyền về chính sách pháp luật và mục tiêu, giá trị Đề án 06 mang lại; tiện ích của tài khoản định danh điện tử, căn cước công dân gắn chíp; những thành tích, kết quả hoạt động của các lực lượng và kết quả ứng dụng dữ liệu dân cư đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội để thống nhất nhận thức và sự đồng thuận trong nhân dân. Chủ động nghiên cứu có cách làm hay, sáng tạo để áp dụng tại mỗi địa phương, mỗi vùng miền, phù hợp với từng đối tượng nhằm giúp công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất.

- Đẩy mạnh các giải pháp cải cách, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023. Nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ công trực tuyến, nhất là 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 và 28 dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đẩy mạnh rà soát, xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; duy trì thường xuyên công tác làm sạch phục vụ kết nối, khai thác, làm giàu dữ liệu dân cư đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính và công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo.

- Tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, nhất là thực hiện nghiêm việc đảm bảo an ninh, an toàn thông tin cá nhân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận hành các hệ thống, việc sử dụng các trang thiết bị, việc chấp hành nghiêm túc quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng thông tin của cơ quan, tổ chức theo quy định.

- Tập trung triển khai các mô hình, giải pháp ứng dụng những tiện ích được phát triển từ nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân gắn chíp và định danh điện tử theoKế hoạch phối hợp số 3275/KHPH-TCTĐA06TW-TCTĐA06PT ngày 24/8/2023 giữa Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ và Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Phú Thọ về triển khai các mô hình điểm Đề án 06 tại tỉnh Phú Thọ./.

Ngọc Bích