Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

22/02/2024

Ngày 05/02/2024, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 558/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật 2024. Theo đó, kế hoạch đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

 - Đổi mới, thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL

 Căn cứ điều kiện, yêu cầu của từng ngành, đơn vị, địa phương để chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án về PBGDPL, trong đó ưu tiên các nhóm đối tượng đặc thù, địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa bàn trọng yếu về quốc phòng an ninh gắn với thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tổ chức thông tin, phổ biến đầy đủ, toàn diện các văn bản, chính sách cho cán bộ, Nhân dân, tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2023, 2024;... Đồng thời, chú trọng thực hiện truyền thông dự thảo chính sách, nhất là những vấn đề nóng hoặc có nhiều ý kiến khác nhau cần định hướng dư luận xã hội.

Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong PBGDPL, vận hành có hiệu quả Cổng/Trang Thông tin điện tử PBGDPL của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường các hoạt động truyền thông, PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; đối thoại, giải đáp vướng mắc,

- Triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2024

 UBND tỉnh lựa chọn UBND huyện Yên Lập và Liên đoàn Lao động tỉnh là các đơn vị làm điểm Ngày Pháp luật năm 2024. Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 03/CTPH-MTTQ-STP ngày 30/9/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ và Sở Tư pháp về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Pháp luật Việt Nam.

- Tiếp tục thực hiện các Đề án, Chương trình về PBGDPL

Tổ chức thực hiện: Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; Đề án “Tổ chức truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”Đề án “Truyền thông về quyền con người giai đoạn 2023-2028”; Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL”; thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị; Đề án: “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030”; “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện PBGDPL tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030”;...

- Kiện toàn, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL, hoà giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

- Xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

 Tiếp tục tham mưu thực hiện theo các nhiệm vụ tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả 05 năm triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg.

2. Đối với công tác hòa giải ở cơ sở: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 – 2030”. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở; thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên; thu hút đội ngũ luật sư, luật gia, công an xã, thẩm phán, hội thẩm nhân dân tham gia hỗ trợ nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, thống kê; kịp thời khen thưởng đối với tổ hòa giải, hòa giải viên có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở.

3. Đối với công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư 09/2021/TT-BTP bằng hình thức phù hợp. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật;bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ hòa giải viên.

Kiểm tra công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tiêu chí đánh giá phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2024./.

TGV