Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2024

17/04/2024

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến,giáo dục pháp luật tỉnh (sau đây gọi là Hội đồng) theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan thành viên Hội đồngtrong tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Hội đồng và nhiệm vụ công tác PBGDPL của từng cơ quan, tổ chức. Chủ tịch hội đồng đã xây dựng, ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2024.

Theo đó nội dung hoạt động và phân công trách nhiệm của các thành viên cụ thể như sau:  

  1. Định hướng nội dung trọng tâm cần tuyên truyền, phổ biến gắn với tăng cường công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; phù hợp với các chủ trương, chính sách lớn của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội

Xác định chủ đề, định hướng nội dung trọng tâm cần phổ biến gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2023, 2024, những nội dung pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng, chống tội phạm; an toàn giao thông đường bộ; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống bạo lực học đường, vi phạm pháp luật trên không gian mạng; trái phiếu doanh nghiệp, lao động; bảo vệ trẻ em; thực hiện dân chủ ở cơ sở; cấp Phiếu lý lịch tư pháp; ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia tạo sự đồng thuận trong xã hội và Nhân dân tham gia thực hiện;... Đồng thời, chú trọng thực hiện truyền thông dự thảo chính sách, nhất là những vấn đề nóng hoặc có nhiều ý kiến khác nhau cần định hướng dư luận xã hội.

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, đất nước và các sự kiện chính trị, văn hoá , xã hội của tỉnh.

 + Chủ trì thực hiện: Các thành viên Hội đồng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

  2. Đẩy mạnh truyền thông và triển khai thực hiện các Đề án, các Chương trình phối hợp và các văn bản về PBGDPL, trong đó:

  2.1. Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027"

- Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

2.2. Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

          - Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

2.3. Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027”.

- Chủ trì thực hiện: Công an tỉnh.

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm .

2.4. Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”.

- Chủ trì thực hiện: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

2.5. Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027”.

- Chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

2.6. Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt nam về phòng, chống tra tấn”

- Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

          3. Tham mưu củng cố và kiện toàn, nâng cao năng lực và sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện PBGDPL tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Chủ trì thực hiện: Các cơ quan thành viên Hội đồng.

- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023

- Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 03/CTPH-MTTQ-STP ngày 30/9/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ và Sở Tư pháp về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Pháp luật Việt Nam. Tiếp tục phối hợp hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023.

- Các cơ quan được UBND tỉnh lựa chọn làm điểm: UBND huyện Yên Lập và Liên đoàn Lao động tỉnh (Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, báo cáo Hội đồng và UBND tỉnh trước ngày 10/9/2024).

Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2024.

5. Thực hiện công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL

Thực hiện công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù các nhiệm vụ về PBGDPL cho thanh thiếu niên; PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trọng tâm là: Đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật và giáo dục công dân theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp; tăng cường kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

- Chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh Đoàn Thanh niên.

- Phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp; UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

6. Tăng cường chính sách huy động các nguồn lực xã hội tham gia hoạt động PBGDPL

Hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động thu hút nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL; hướng dẫn, thu hút các tổ chức hành nghề luật sư, luật gia, các chuyên gia, nhà khoa học,... và các nguồn lực khác trong xã hội tham gia PBGDPL.

- Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Đoàn Luật sư tỉnh; các cơ quan thành viên Hội đồng và các cơ quan đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

7. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng chuyển đổi số trong PBGDPL phù hợp với tình hình mới

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thực hiện các chương trình truyền thông về  PBGDPL phù hợp với thực tế của tỉnh và đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đăng tải, cập nhật thông tin PBGDPL trên Trang thông tin điện tử PBGDPL của tỉnh theo Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành Trang PBGDPL của tỉnh nhằm tăng cường tính tương tác, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan thành viên của Hội đồng; UBND cấp huyện; các Doanh nghiệp viễn thông và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

8. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Nội dung kiểm tra: Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kết luận số 80-KL/TW; Quyết định số 1521/QĐ-TTg; Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng.

- Thời gian, cơ quan được kiểm tra: Quý II/2024, cơ quan kiểm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường (có Quyết định và Kế hoạch kiểm tra riêng).

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các thành viên Hội đồng ban hành Kế hoạch kiểm tra phù hợp với thực tế.

Các cơ quan thành viên Hội đồng, các Sở, ngành, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra công tác PBGDPL, lựa chọn các nội dung trọng tâm, trọng điểm để ưu tiên tập trung nguồn lực thực hiện bảo đảm hiệu quả.

TGV