Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

07/03/2024

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch về triển khai thi hành Luật Căn cước (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024), ngày 04/3/2024, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kế hoạch phải xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành; trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai thi hành Luật Căn cước. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Luật Căn cước.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh gồm 08 nội dung chính như sau:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về căn cước: Được Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị thực hiện trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

- Tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, tổ chức và người trực tiếp làm công tác quản lý căn cước.

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Căn cước thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo thống nhất với quy định của Luật Căn cước và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan.

Nhiệm vụ này được giao chủ trì cho Sở Tư pháp và công an tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành thị thực hiện xong trước tháng 6/2024.

- Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Căn cước.

- Xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ kết nối, chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Tổ chức cấp thẻ căn cước cho công dân theo quy định tại Luật Căn cước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tổ chức kiểm tra việc thi hành Luật Căn cước và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

- Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết khác phục vụ triển khai thi hành Luật cư trú: Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách Nhà nước bảo đảm, sử dụng trong dự toán chi ngân sách Nhà nước thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành. Việc quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị căn cứ nội dung kế hoạch của UBND tỉnh và tình hình thực tiễnxây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật trong phạm vi quản lý của mình..

Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được nêu trong kế hoạch.