Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

04/03/2024

Ngày 01/3/2023, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành kế hoạch số 793/KH-UBND triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì, phối hợp tập trung tổ chức tuyên tuyền, phổ biến các nội dung LuậtLực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng và các phương tiện tuyên truyền trực quan. Xây dựng các chuyên đề, chuyên trang, chuyên mục, chương trình tuyên truyền trên Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện; Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã. Tuyên truyền cổ động trực quan trên các bản tin công cộng, pano áp phích, băng zôn, màn hình led, đội thông tin lưu động,...

Công an tỉnh chủ trì tổ chức cấp phát tài liệu phục vụ phổ biến Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh có liên quan đến việc triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở…

Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh (đơn vị chủ trì) và các cơ quan có liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc lĩnh vực, thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan. Tham gia ý kiến xây dựng Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Phối hợp tham gia xây dựng các đề án/phương án kiện toàn thống nhất tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (kiện toàn thống nhất lực lượng Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng, bảo vệ dân phố và đội trưởng, đội phó đội dân phòng) bảo đảm tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất cùng với thời điểm Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. Phương án kiện toàn phải phù hợp với cácvăn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh thông qua, ban hành. Đồng thời, tham mưuxây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao…

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công và phạm vi quản lý, chủ động tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả./.


 TGV