Kế hoạch triển khai thực hiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài năm 2024

25/03/2024

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW,
Chỉ thị số 45- CT/TW, Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 - 2026, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện có hiệu quả chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Ngày 19/03/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số
1033/UBND-KTTH triển khai thực hiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài năm 2024.

Theo đó Kế hoạch xác định 06 nội dung:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng và thực hiện hiệu quả những chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) trong Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW, Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị đến các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong tỉnh.

- Tiếp tục tổ chức có hiệu quả các hoạt động kết nối kiều bào với quê hương gắn với những sự kiện chính trị, xã hội quan trọng và những dịp lễ lớn của đất nước, của địa phương; chú trọng tổ chức các hoạt động hướng về cội nguồn, nhất là hoạt động dành cho thế hệ kiều bào trẻ nhằm tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống và bản sắc văn hóa của dân tộc như: chương trình kiều bào tham dự Giỗ Tổ Hùng Vương, trải nghiệm thực tế di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ; Chương trình Trại hè thanh thiếu niên kiều bào,…; phối hợp triển khai các hoạt động đối với kiều bào ở nước ngoài.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chính sách, quy định pháp luật liên quan đến NVNONN; quan tâm, kịp thời giải quyết nhu cầu chính đáng và hợp pháp của NVNONN; bổ sung, hoàn thiện cơ chế, cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi để NVNONN về nước làm việc, đầu tư sản xuất,
kinh doanh.

- Nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân của tỉnh ở nước ngoài; kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công dân theo quy định.

- Tăng cường quản lý nhà nước về di cư. Thực hiện theo dõi, nắm tình hình công dân của tỉnh ra nước ngoài và hỗ trợ, giải quyết theo thẩm quyền các vấn đề liên quan đến kiều bào theo quy định. Tiếp tục tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài trong tình hình hiện nay.

- Phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Tôn vinh tiếng Việt cho cộng đồng kiều bào của địa phương ở trong và ngoài nước, đảm bảo phù hợp với mục tiêu chung của Kế hoạch Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2024 của Bộ Ngoại giao.

Sở Ngoại vụ được giao nhiệm vụ chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung của kế hoạch./.

Ngọc Bích