Nội dung hoạt động của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương năm 2024

11/04/2024

Ngày 04 tháng 4 năm 2024, Chủ tịch Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương ký Quyết định 51/QĐ-HĐPH phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trong năm 2024.

Theo đó, nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả, chất lượng các mục tiêu đề ra, năm 2024,Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương tập trung thực hiện các hoạt động cụ thể:

1. Tổ chức các phiên họp của Hội đồng theo Quy chế hoạt động của Hội đồng và thực hiện các giải pháp tăng cường hoạt động phối hợp giữa cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương với các thành viên Hội đồng.

- Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng bằng hình thức phù hợp.

- Tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Hội đồng bằng hình thức phù hợp.

- Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; tổ chức các buổi làm việc giữa Cơ quan Thường trực Hội đồng, Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng với các bộ, ngành, địa phương để kịp thời phát hiện, tham mưu các giải pháp cho Hội đồng trong chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác PBGDPL.

2. Rà soát, kiện toàn thành viên Hội đồng.

3. Thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác PBGDPL.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai hoạt động của Hội đồng các cấp năm 2024 và triển khai công tác PBGDPL trên cả nước, về nội dung, tập trung triển khai các luật mới được thông qua trong năm 2023, 2024 liên quan trực tiếp, thiết thực đến người dân, doanh nghiệp, các vấn đề xã hội quan tâm, cần định hướng dư luận xã hội. Triển khai các chuyên đề PBGDPL chuyên sâu về các lĩnh vực đất đai, nhà ở, bất động sản, kinh doanh bất động sản; trái phiếu doanh nghiệp, lao động; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng, chống tội phạm; an toàn giao thông đường bộ; an toàn vệ sinh thực phẩm; pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống bạo lực học đường, vi phạm pháp luật trên không gian mạng; chính sách cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp nhà nước; bảo vệ trẻ em; thực hiện dân chủ ở cơ sở; cấp Phiếu lý lịch tư pháp; đấy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 phê duyệt Đề án phát triến ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đối số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) tạo sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân tham gia thực hiện; truyền thông, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của pháp luật quốc tế...

5. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức làm điểm mô hình PBGDPL tại địa phương, cơ sở, tập trung cho một số đối tượng đặc thù như trẻ em, thanh thiếu niên lang thang cơ nhỡ, người lao động trong doanh nghiệp, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân.

6. Chỉ đạo đẩy mạnh truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội theo Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” (phê duyệt kèm theo Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

- Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện Đề án.

- Tổ chức truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội, trọng tâm là các dự thảo luật trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; chỉ đạo việc đăng tải công khai, minh bạch nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, phản biện của người dân, cơ quan, tổ chức.

- Thực hiện chỉ đạo điểm truyền thông dự thảo chính sách trong quá trình xây dựng và tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi); dự thảo Luật Đường bộ; dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên; dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi); dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi).

- Tổ chức các diễn đàn, đối thoại chính sách với doanh nghiệp để tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong thi hành các chính sách, pháp luật, trong đó có những bất cập từ thể chế, chính sách và đề xuất cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết.

7. Chỉ đạo điểm thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” (phê duyệt kèm theo Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ) tại một số địa phương và về lĩnh vực, nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân doanh nghiệp để thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật ở cơ sở. Ban hành Khung tiêu chí và tổ chức đánh giá thí điểm tại các bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương thuộc phạm vi thí điểm của Đề án 979.

8. Tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong Đề án về PBGDPL được giao chủ trì thực hiện.

9. Chỉ đạo triển khai các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm trong nước và nước ngoài trong xây dựng và tổ chức thực hiện công tác truyền thông chính sách, thông tin pháp luật, tiếp cận pháp luật.

10. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2024, chú trọng tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở (Có Kế hoạch riêng).

11. Chỉ đạo tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật nói chung, tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng; tổ chức rà soát, khảo sát thực trạng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật gắn với triển khai hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

12. Tăng cường nguồn lực kinh phí cho công tác PBGDPL

- Tham mưu, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo lồng ghép, bố trí kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 cho công tác PBGDPL

- Tăng cường thực hiện chính sách huy động các nguồn lực xã hội tham gia hoạt động PBGDPL, bao gồm: Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động thu hút nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL; hướng dẫn, thu hút các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư, luật gia, các chuyên gia, nhà khoa học; các chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, già làng, trưởng bản, người am hiểu pháp luật... tham gia PBGDPL.

13. Chỉ đạo đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng chuyển đổi số trong công tác PBGDPL

- Xây dựng Đề án chuyển đổi số trong công tác PBGDPL trình Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện Dự án đầu tư công trung hạn “Xây dựng hệ thống thông tin PBGDPL” để thiết lập dữ liệu thông tin pháp luật dùng chung, kết nối, chia sẻ trong toàn quốc; tăng cường tính tương tác, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Chỉ đạo đưa Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia vận hành chính thức; cung cấp, cập nhật thông tin trên Cổng đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

- Chỉ đạo rà soát, áp dụng, nhân rộng các giải pháp chuyển đổi số trong công tác PBGDPL; tăng cường thông tin pháp luật, PBGDPL trên mạng xã hội bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin

14. Chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường theo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2023, chỉ đạo thực hiện đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật và giáo dục công dân theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp; nâng cao hiệu quả PBGDPL ngoài giờ lên lớp; tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho giáo viên, giảng viên dạy môn giáo dục công dân, pháp luật.

- Đưa nội dung phù hợp về Hiến pháp và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng của hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

- Tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL trong nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới

15. Tổ chức tổng kết việc thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

16. Tổ chức các Đoàn kiểm tra của Hội đồng năm 2024 tại các bộ, cơ quan, tổ chức, địa phương (kiểm tra toàn diện và theo chuyên đề)./.


TGV