Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

31/01/2024

Thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, được tổ chức thực hiện với nhiều hình thức đa dạng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị; ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân từng bước được nâng cao; hoạt động hòa giải ở cơ sở được triển khai tích cực, góp phần giải quyết tốt các vụ, việc mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với công tác PBGDPL, công tác hòa giải ở cơ sở, ngày 21/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã  hội, các hội quần chúng thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Thường xuyên phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng ý thức, lối sống thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước; phát huy vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự địa phương.

2. Phát huy tính chủ động, vai trò trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đoàn thể trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở với tinh thần hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, trọng điểm, nòng cốt để thực hiện có hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm; kết hợp chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và thực thi pháp luật, tạo sự chuyển biến căn bản về ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêu cao ý thức trách nhiệm, đi đầu, gương mẫu trong lối sống, chấp hành pháp luật; tích cực vận động gia đình, người thân và Nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

3. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của từng nhóm đối tượng và các điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương, cơ quan, tổ chức. Xây dựng mạng lưới, nâng cao năng lực của hệ thống dịch vụ pháp lý, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò, hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, các chuyên trang, chuyên mục trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật... để người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận pháp luật.Quan tâm bố trí kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; đồng thời tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực vật chất từ cộng đồng doanh nghiệp và người dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở.

4. Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị bảo đảm mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều được phổ biến kịp thời, đầy đủ đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong thực thi chính sách, pháp luật. Đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn pháp luật và giáo dục công dân trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

5. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo viên, tuyên truyền viên, tập huấn viên; các tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Tăng cường đào tạo, tập huấn kỹ năng, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ, kiến thức pháp luật đối với những người tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy pháp luật, giáo dục công dân. Huy động đội ngũ luật sư, luật gia, người đã là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên, thẩm tra viên (đã công tác trong các cơ quan tiến hành tố tụng, tư pháp) và những người có kiến thức pháp luật, kinh nghiệm, uy tín trong cộng đồng dân cư tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở. Gắn công tác hòa giải ở cơ sở với công tác dân vận và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư.

6. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở. Xác định rõ nội dung, chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong từng giai đoạn, bảo đảm phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, tổ chức và địa phương. Chú trọng việc sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để phát huy mặt tích cực, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Chủ động xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; có chính sách khen thưởng, động viên kịp thời đối với tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác.

7. Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở. Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan có chức năng tổ chức thi hành pháp luật, các cơ quan tố tụng, tư pháp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; quan tâm gắn kết chặt chẽ hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định./.

 TGV