Tỉnh Phú Thọ Triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn năm 2024

25/03/2024

 Đảm bảo thực hiện hiệu quả Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc - Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (sau đây viết tắt là Thỏa thuận GCM) nhằm quản lý di cư hiệu quả vì mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về hoạt động di cư quốc tế gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo môi trường di cư minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người di cư thông qua cơ chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các sở, ban, ngành, địa phương. Ngày 19/03/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1034/UBND-KTTH Triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2024

Theo đó, Kế hoạch đã xác định 04 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, cụ thể:

1. Tuyên truyền, phổ biến thông tin về Thỏa thuận GCM, các vấn đề di cư quốc tế thuộc phạm vi trong và ngoài nước: Tuyên truyền, vận động, phổ biến, nâng cao nhận thức về Thỏa thuận GCM và các vấn đề di cư quốc tế (rủi ro khi di cư trái phép; nguy cơ của mua bán người; thông tin cơ bản về các hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài tại địa phương; chính sách hỗ trợ liên quan,…), hướng tới các đối tượng là cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến di cư quốc tế, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các cơ quan, tổ chức có liên quan, cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Việc tuyên truyền phải có nội dung phù hợp với giới tính, độ tuổi, dân tộc, trình độ dân trí, đặc điểm của từng địa phương, dễ tiếp cận, có trọng điểm,... và bằng các hình thức đa dạng. Đăng tải trên trên các phương tiện thông tin đại chúng các thông tin rõ ràng, minh bạch về di cư (hướng dẫn, tư vấn, khuyến cáo, cảnh báo liên quan đến di cư quốc tế; thị trường lao động nước ngoài; chính sách cấp thị thực; quyền của người di cư;...).

2. Thu thập thông tin, dữ liệu về di cư của công dân tỉnh Phú Thọ ra nước ngoài và người nước ngoài vào tỉnh: Theo dõi, rà soát, cập nhật thông tin, dữ liệu về di cư quốc tế (lao động, học tập, kết hôn có yếu tố nước ngoài, nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài, di cư trái phép, mua bán người, lao động cưỡng bức, người không quốc tịch, người di cư trở về,...).

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài và tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động tại Việt Nam.

3. Tăng cường năng lực trong triển khai Thỏa thuận GCM: Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai các nội dung về Thỏa thuận GCM.

4. Rà soát chính sách, pháp luật có liên quan đến di cư quốc tế và lồng ghép thực hiện Thỏa thuận GCM với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh nhằm giảm thiểu các nhân tố dẫn tới tình trạng di cư trái phép, mua bán người: Lồng ghép các vấn đề di cư vào việc thực hiện Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Tỉnh; Tăng cường các giải pháp quản lý hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài của các doanh nghiệp; nâng cao chất lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hướng dịch chuyển các nhóm ngành nghề mới; Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách về dạy nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, thu hút nguồn nhân lực từ nhóm công dân di cư trở về, nhất là lưu học sinh, lao động có tay nghề và hỗ trợ người di cư trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Đồng thời thực hiện lồng ghép các vấn đề di cư vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hướng dẫn việc lồng ghép nội dung di cư vào quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển của các ngành, địa phương theo hướng thu hút đầu tư phát triển kinh tế gắn với tạo việc làm tại chỗ, đảm bảo an sinh xã hội, giảm thiểu tình trạng công dân di cư do không có sự lựa chọn khác, di cư trái phép.

Các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan liên quan căn cứ phân công nhiệm vụ tại Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ, tình hình của địa phương tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Ngọc Bích