Tỉnh uỷ Phú Thọ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

27/02/2024

Ngày 23/02/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chương trình hành động số 56-CTr/TU về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo đó, với mục đích thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo Chỉ thị số 27-CT/TW nhằm đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội, trước hết là của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu; góp phần ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống của Nhân dân.

Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và mỗi người dân; xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động cụ thể của cơ quan, đơn vị, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu, vận động gia đình, Nhân dân tích cực tham gia thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 16/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Tổ chức thực hiện đầy đủ các văn bản pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thường xuyên rà soát các quy định của pháp luật để có kiến nghị với cấp có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo hướng lấy tiết kiệm là mục tiêu, chống lãng phí là nhiệm vụ, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi

Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược và chương trình quốc gia, chương trình của tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 5 năm, hằng năm bảo đảm toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng các lĩnh vực then chốt

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực. Đẩy nhanh lộ trình cải cách chính sách thuế; nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định dự toán thu, chi ngân sách nhà nước; khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững đối với đất đai, tài nguyên, khoáng sản, giảm thiểu thất thoát, lãng phí, tác động tiêu cực đến môi trường. Tăng cường công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, các nguồn lực…; nêu cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu đối với việc gây thất thoát, lãng phí ngân sách, tài sản công. Đẩy mạnh sắp xếp, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện nghiêm chủ trương, mục tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2021 - 2026; tiếp tục hoàn thiện vị trí việc làm gắn với biên chế của khu vực công, tiết kiệm ngân sách nhà nước chi cho bộ máy, con người. Tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính, xã hội hoá cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra lãng phí, tiêu cực, nơi có nhiều đơn, thư, khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm, bức xúc..

Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Tăng cường dân chủ cơ sở, tạo điều kiện cho hoạt động thanh tra nhân dân và giám sát của cộng đồng dân cư ở cơ sở; kịp thời phát hiện, thông tin, phản ánh, ngăn chặn hành vi gây thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình, sáng kiến; có biện pháp thiết thực bảo vệ người đấu tranh, tố giác hành vi gây lãng phí, thất thoát.

Bổ sung, hoàn thiện quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị, hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Xây dựng văn hoá tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, tổ chức; khuyến khích Nhân dân tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội.

Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW và Chương trình hành động của Tỉnh ủy; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Chương trình hành động này phổ biến đến các chi, đảng bộ cơ sở trong tỉnh./.

 

BBT