Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

22/04/2024

Ngày 16/4/2024, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 1485/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, việc triển khai Kế hoạch nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội bền vững, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Trong năm 2024, tỉnh Phú Thọ phấn đấu giảmgiảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,6% trở lên và Giảm tỷ lệ hộ cận nghèo từ 0,3% trở lên.

Đồng thời, triển khai hiệu quả các dự án, như:  Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; Truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình.

Bên cạnh đó, tăng cường thực hiện hiệu quả các giải pháp như:

(1) Tích cực tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước, văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Phú Thọ về chương trình giảm nghèo bền vững đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú.

(2) Tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; Hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống, hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

(4) Tiếp tục xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo vững giai đoạn 2021-2025 đạt được mục tiêu đề ra; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải ngân nguồn vốn trung ương hỗ trợ bảo đảm tiến độ, hiệu quả, tránh dàn trải, thất thoát, lãng phí; Tổ chức thực hiện đầy đủ các chính sách giảm nghèo thường xuyên nhằm hỗ trợ toàn diện cho người nghèo như bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí, nhà ở, dạy nghề, việc làm, vay vốn tín dụng ưu đãi, hỗ trợ tiền điện, trợ giúp pháp lý…

(5) Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia; Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp đảm bảo thống nhất, đủ năng lực, hoạt động chuyên nghiệp, tham mưu thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, đáp ứng yêu cầu theo hướng quan tâm bố trí cán bộ chuyên trách công tác giảm nghèo.

(6) Thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo đa chiều; xây dựng đội ngũ điều tra viên có chất lượng để tổ chức thực hiện công tác rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo kết quả chính xác, đúng thực trạng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong công tác giảm nghèo bền vững.

(7) Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác giảm nghèo các cấp, đặc biệt cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp, nhất là cán bộ các Chi hội, đoàn thể, những người trực tiếp thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo và giám sát quá trình thực hiện chính sách giảm nghèo ở cơ sở; ổn định lâu dài đội ngũ làm công tác giảm nghèo các cấp.

(8) Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát liên ngành hoặc theo nhiệm vụ, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp sai phạm liên quan đến việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2024, UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành, thị căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự án đúng quy định, đạt hiệu quả, mục tiêu đã đề ra./.

TGV