UBND tỉnh Phú Thọ ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

31/01/2024

Thực hiện Chỉ thị số 21- CT/TU ngày 21/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, ngày 25/01/2024, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 395/KH-UBND, Kế hoạch đã tập trung 07 nhóm nhiệm vụ chính để các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh; UBND  huyện, thành, thị; UBND xã, phường, thị trấn thực hiện thường xuyên như sau

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 21- CT/TU và Kế hoạch này đến tất cả các sở, ban, ngành đoàn thể ở tỉnh; UBND huyện, thành, thị; UBND xã, phường, thị trấn bằng hình thức phù hợp.

2. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở

- Bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa  giải ở cơ sở. Tăng cường truyền thông,chú trọng gắn kết chặt chẽ bảo đảm sự thống nhất, hiệu quả giữa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật.

- Phát huy vai trò của đội ngũ tham mưu thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị và đoàn thể ở cơ sở; lồng ghép với hoạt động hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. Phát huy vai trò hỗ trợ các thiết chế văn hóa – xã hội tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở.

- Gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở với xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Xác định việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn là điều kiện để đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

3. Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn 

- Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm mọi chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều được phổ biến kịp thời đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, trong đó chú trọng quan tâm đến các đối tượng yếu thế, đối tượng đặc thù, vùng đồng bào dân tộc, công nhân trong các khu, cụm công nghiệp.

- Thực hiện lồng ghép việc phổ biến, giáo dục pháp luật với các hội thi, tọa đàm trao đổi, các buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ trong cộng đồng dân cư, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội để thu hút người dân tham gia. Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động của các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…của các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả của các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương, các chuyên trang, chuyên mục, cuộc thi tìm hiểu pháp luật.

- Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11); nâng cao chất lượng các hoạt động đối thoại, giải đáp, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý.

          4. Nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy pháp luật, giáo dục công dân trong các nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Tiếp tục đổi mới công tác giảng dạy pháp luật, giáo dục công dân trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trọng tâm là đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn pháp luật và giáo dục công dân. Việc đưa nội dung pháp luật vào giảng dạy phải có chọn lọc, hệ thống, hiệu quả, thiết thực từng bước xây dựng ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật đối với thế hệ trẻ, thanh, thiếu niên ngay từ khi là học sinh, sinh viên.

          5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật

- Thường xuyên kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cấp xã bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, thành phần, tiêu chuẩn theo quy định.

- Huy động, phát huy trách nhiệm xã hội của đội ngũ luật sư, luật gia, những người công tác trong lĩnh vực pháp luật, già làng, trưởng bản, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo, người am hiểu pháp luật và những người có kinh nghiệm, uy tín trong cộng đồng dân cư tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

- Tăng cường đào tạo, tập huấn kỹ năng, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

6. Nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn, xây dựng đội ngũ tập huấn viên, hòa giải viên có uy tín, am hiểu pháp luật đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình điểm, cá nhân điển hình trong công tác hòa giải ở cơ sở.

- Vận động đội ngũ luật sư, luật gia; người đã từng là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên, thẩm tra viên (đã từng công tác trong các cơ quan tiến hành tố tụng) tham gia làm hòa giải viên.

- Tăng cường đào tạo, tập huấn kỹ năng, bồi dưỡng nghiệp vụ, giới thiệu văn bản pháp luật mới, biên soạn, in ấn, cung cấp, hỗ trợ tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở cho các tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở.

- Gắn công tác hòa giải ở cơ sở với công tác dân vận và xây dựng các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở khu dân cư; đa dạng hóa các hình thức giao lưu trao đổi kinh nghiệm về hoạt động hòa giải ở cơ sở.

- Tăng cường sự phối hợp giữa Ủy ban MTTQ, các cơ quan có liên quan, đặc biệt là cấp xã trong chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết các vụ việc hòa giải ở cơ sở.

7. Bố trí nguồn lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở

- Thường xuyên rà soát, ban hành và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cơ chế, chính sách thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.

- Chủ động bố trí kinh phí, đồng thời huy động nguồn lực vật chất từ các doanh nghiệp và người dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở cho các nhóm đối tượng đặc thù, yếu thế, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

- Hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; khen thưởng, động viên kịp thời tổ chức, cá nhân điển hình; đánh giá ưu điểm, hạn chế, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở.

 Giao Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh trong báo cáo định kỳ hằng năm của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh theo quy định./.

TGV