Tiêu chuẩn, đối tượng xét tặng Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp

25/03/2024

Ngày 29/12/2023, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Tư pháp

Theo đó, Thông tư quy định chi tiết thi hành khoản 4 điều 24, khoản 3 Điều 26, khoản 3 điều 27, khoản 3 điều 28, khoản 6 Đêìu 74, khoản 2 điều 75, khoản 6 điều 84 của Luật Thi đua khen thưởng năm 2022. Được áp dụng đối với tập thể, cá nhân được xác định cụ thể trong các phong trào thi đua; tập thể, cá nhân thực hiện nhiệm vụ liên quan đến các lĩnh vực công tác của ngành Tư pháp; tập thể cá nhân có đóng góp vào sự phát triển của Bộ, ngành Tư pháp.

Tiêu chuẩn, đối tượng xét tặng Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp

Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp được xét tặng hoặc truy tặng cho cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Tư pháp; công chức, người lao  động thuộc cơ quan thi hành án dân sự địa phương; công chức, viên chức, người lao động thuộc các Sở Tư pháp, phòng Tư pháp; cá nhân là công chức Tư pháp hộ tịch cấp xã; cá nhân thuộc tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau:

(1)  Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua thường xuyên hàng năm, phòng trào thi đua theo chuyên đề do Bộ, ngành Tư pháp phát động;

(2)  Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành Tư pháp

(3)  Có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo

(4)  Có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc có liên tục 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị công nhận hoặc có 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở.

Đối với tập thể: Bằng khen Bộ Trưởng Bộ Tư pháp được xét tặng cho tập thể là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Cục Thi hành án dân sự; Chi cục THADS; tập thể cấp phòng và tương đương thuộc các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Cục THADS ; tập tểh là Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, tập thể cấp phòng và tương đương thuộc Sở Tư pháp; Tổ chức pháp chế Bộ, cơ quang ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; tập thể được xác định cụ thể trong Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề và tập thể thực hiện nhiệm vụ liên quan đến các lĩnh vực công tác của ngành Tư pháp, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

(1)  Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua thường xuyên hàng năm , phong trào thi đua thoe chuyên đề do Bộ, ngành Tư pháp phát động.

(2)  Lập thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành Tư pháp

(3)  Có đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện, nhân đạo

(4)  Có 02 năm liên tục được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phòng chống tham nhũng tiêu cực.

Ngoài ra, Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp được xét tặng cho các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Điều 6 hoặc có thành tích đóng góp vào sự phát triển của Bộ, ngành Tư pháp được Bộ Tư pháp công nhận.

 Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 12/02/2024 và thay thế Thông tư 05/2018/TT-BTP ngày 05/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp./.

TGV