Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030”

11/04/2024

Ngày 04/4/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 279/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” (sau đây gọi là Đề án).

Theo đó, Đề án nhằm xây dựng và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN (gọi tắc báo cáo viên) nhằm đưa công tác PBGDPL tại các địa bàn này đi vào nền nếp, thực chất, hiệu quả, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật và năng lực sử dụng pháp luật để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; góp phần củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ đã đề ra các mục tiêu cụ thể khi xây dựng, triển khai thực hiện Đề án, cụ thể:

1. Giai đoạn 1 (năm 2024 và năm 2025): Số lượng báo cáo viên được đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) phù hợp với ngôn ngữ tại địa phương tăng thêm ít nhất 20% so với số lượng năm 2023; bổ sung mới ít nhất 10% đội ngũ báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức người DTTS so với năm 2023; mỗi thôn, bản, ấp, buôn, phum, sóc... có ít nhất 01 tuyên truyền viên pháp luật là người DTTS hoặc biết tiếng DTTS; bảo đảm 100% báo cáo viên được cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; bảo đảm ít nhất 70% báo cáo viên tại địa bàn này được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL phù hợp với đối tượng, lĩnh vực, địa bàn; hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên tại 10 địa phương có nhiều xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS&MN đại diện các vùng, miền trên cả nước.

2. Giai đoạn 2 (từ năm 2026 đến năm 2030): Xây dựng, hoàn thiện chính sách, thể chế thu hút đội ngũ báo cáo viên và các lực lượng khác trong xã hội tham gia PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS&MN bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, khả thi; đến hết năm 2030, số lượng báo cáo viên được đào tạo, bồi dưỡng tiếng DTTS phù hợp với ngôn ngữ tại địa phương tăng thêm ít nhất 50% so với giai đoạn 1; bảo đảm tăng thêm ít nhất 25% số lượng cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS tham gia làm báo cáo viên pháp luật so với giai đoạn 1. Đến hết năm 2030, mỗi thôn, bản, ấp, buôn, phum, sóc... có ít nhất 02 tuyên truyền viên pháp luật là người DTTS hoặc biết tiếng DTTS; bảo đảm 100% báo cáo viên tại vùng đồng bào DTTS&MN được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL phù hợp với đối tượng, lĩnh vực, địa bàn; bảo đảm bổ sung hỗ trợ thêm 10 địa phương có nhiều xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS&MN đại diện các vùng, miền trên cả nước.

Đề án đã xác định 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần được triển khai thực hiện đến năm 2030, bao gồm:

a) Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

b) Rà soát, nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện thể chế, chính sách hỗ trợ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN.

c) Xây dựng và phát triển đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN bảo đảm về số lượng và hoạt động hiệu quả.

d) Tăng cường năng lực của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật bảo đảm hoạt động thực chất, có kỹ năng, nghiệp vụ tốt, am hiểu pháp luật.

đ) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN.

e) Hỗ trợ một số địa bàn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS&MN thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

f) Tăng cường huy động các nguồn lực tham gia công tác PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS&MN để hỗ trợ hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

g) Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

TGV