Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030"

22/04/2024

Ngày 17/04/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 314/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030"

Với mục tiêu xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, tạo động lục thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo và ngày càng hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong giai đoạn mới, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nuớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phấn đấu mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tối thiểu 01 tập huấn viên cấp huyện/80 tổ hoà giải ở cơ sở; tối thiểu 01 tập huấn viên cấp tỉnh/100 tổ hoà giải ở cơ sở;

100% đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, cấp huyện được tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu để hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho hoà giải viên ở cơ sở; 100% tổ hoà giải ở cơ sở được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, thành phần cơ cấu theo quy định của Luật Hoà giải ở cơ sở; ít nhất 10% tổ hoà giải ở cơ sở được luật sư, luật gia, hội thẩm nhân dân, lực lượng công an nhân dân, bộ đội biên phòng, cán bộ, công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực pháp luật, người đã từng là thẩm phán, hội thẩm nhân dân, kiểm sát viên, điều tra viên hỗ trợ về chuyên môn pháp luật.

Từ 80-90% hoà giải viên ở cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoà giải ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng kỹ năng hoà giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của Trung ương phải đạt tỷ lệ 100%. Đối với hoà giải viên cơ sở mới được bầu, bổ sung, kiện toàn, tỷ lệ này là 100% trong 6 tháng kể từ khi được công nhận.

100% hoà giải viên cơ sở được tiếp cận và sử dụng bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoà giải ở cơ sở bằng các hình thức phù hợp để tự nâng cao năng lực, kỹ năng hoà giải.

Phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ hoà giải thành trên phạm vi cả nước đạt 85% trở lên. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của Trung ương, tỷ lệ này đạt trên 90%. Phấn đấu đến hết năm 2030, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 5% đơn vị cấp xã đạt yêu cầu cầu của mô hình “Cấp xã điển hình về hoà giải cơ sở”

Thời gian thực hiện Đề án từ năm 2024 đến năm 2030 và được chia làm 02 giai đoạn:      

- Giai đoạn 1 từ năm 2024 đến năm 2026: Thực hiện chỉ đạo điểm, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, cấp huyện, hoà giải viên ở cơ sở; xây dựng các tài liệu hướng dẫn kỹ năng cho hoà giải viên; sơ kết thực hiện đề án.

- Giai đoạn 2 từ năm 2027 đến năm 2030: Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ hoà giải viên ở sở sở; hướng dẫn nhân rộng mô hình “Cấp xã điển hình về hoà giải ở cơ sở” trên phạm vi cả nước; kiểm tra, tổng kết thực hiện đề án.

Để thực hiện và đạt được các chỉ tiêu đã đề ra, Đề án xây dựng 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó, đối với nhiệm vụ  thực hiện chỉ đạo điểm, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp phối hợp với các địa phương lựa chọn, thực hiện điểm 30 đơn vị cấp xã thuộc 15 tỉnh đại diện các vùng miền cả nước gồm: Hà Giang, Bắc Kạn, Điện Biên, Hải Dương, Nam Định, Hà Tĩnh, Đắk Nông, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Phước, Gia Lai, Bến Tre, Bạc Liêu, Tây Ninh. UBND các tỉnh, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế và đặc thù của địa phương, chủ động lựa chọn một số đơn vị cấp xã để thực hiện các hoạt động chỉ đạo điểm, ưu tiên địa bàn có tỷ lệ hòa giải thành thấp hoặc địa bàn có nhiều vướng mắc trong triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với UB MTTQ Việt Nam cùng cấp, các cơ quan, tổ chức liên quan chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án; xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án từng năm hoặc theo giai đoạn; bố trí kinh phí, nguồn lực và tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả./. 

TGV