Thông tư số 03/2024/TT-BTP sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

31/05/2024

Ngày 15/5/2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2024/TT-BTP sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

Theo đó, Thông tư 03/2024/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, thừa phát lại, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, hoà giải thương mại, cụ thể:

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2021/TT- BTP ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2010/TT- BTP ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật

-Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT- BTP ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng

-Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2020/TT- BTP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

-Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2020/TT- BTP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT- BTP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2012/TT- BTP ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2018/TT- BTP ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại

Thông tư 03/2024/TT-BTP sửa đổi, bổ sung quy định về Trách nhiệm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với các lĩnh vực nêu trên. Cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công có trách nhiệm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Việc khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến và nộp hồ sơ giấy. Các thông tin thuộc đối tượng khai thác, sử dụng bao gồm: Giới tính; Quốc tịch; Nơi thường trú; Nơi tạm trú; Nơi ở hiện tại…

Đồng thời, Thông tư 03/2024/TT-BTP của Bộ Tư pháp thay thế một số biểu mẫu tại các Thông tư đã ban hành trước đó đối với lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, thừa phát lại, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, hoà giải thương mại trong thực hiện thủ tục hành chính.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2024./.

TGV