Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội

05/11/2020

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội

Trên 100 lượt ý kiến tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội

Báo báo tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội về các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày tại Đại hội nêu rõ: Đã có trên 100 lượt ý kiến tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện, trong đó 76 đại biểu tham gia góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận về các văn kiện Đại hội

Hầu hết các ý kiến đều thống nhất cao với nội dung trong các báo cáo và cho rằng: BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã chuẩn bị công phu, ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, có tính khái quát cao. Cách thức trình bày khoa học, kết cấu, bố cục hợp lý, có tính hiện thực và khả thi cao.

Các ý kiến cũng đi sâu phân tích, góp ý bổ sung, minh họa làm rõ hơn, sâu sắc hơn những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong thời gian qua. Từ đó đề xuất các nhiệm vụ giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng nhận được 25 lượt ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Các ý kiến đều bày tỏ sự đồng tình cao với nội dung các dự thảo báo cáo của Trung ương.

Từ thực tiễn triển khai nhiệm vụ tại địa phương, các đại biểu đi sâu phân tích, minh họa làm rõ hơn và đề xuất với Trung ương các giải pháp, kiến nghị nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn mới; giải pháp trong thực hiện giảm nghèo, thoát nghèo bền vững ở các vùng đặc biệt khó khăn; các giải pháp thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, sai sự thật; giải pháp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc…

Thông qua Nghị quyết Đại hội với 17 chỉ tiêu chủ yếu

Các đại biểu biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội về các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Trong chương trình làm việc, 100% đại biểu biểu quyết nhất trí những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả 5 năm 2015 - 2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và những định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản giai đoạn 2020 - 2025 đã nêu trong Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội.

Đại hội xác định mục tiêu phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ bản lĩnh, phẩm chất, năng lực và uy tín, dám nghĩ, dám làm, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy truyền thống đoàn kết, tính năng động và ý chí tự cường, khát vọng phát triển của nhân dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, liên kết vùng; tập trung thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh; chú trọng phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Đại hội nhất trí thông qua 6 nhiệm vụ trọng tâm; 8 nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp chủ yếu triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, đó là:

Xây dựng, bổ sung các cơ chế, chính sách tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung thực hiện cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh, quan tâm phát triển các thành phần kinh tế; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, trọng tâm là cơ sở hạ tầng then chốt, các ngành, lĩnh vực, địa bàn có tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững.

Đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ; tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; ứng dụng khoa học và công nghệ; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa vùng Đất Tổ; phát triển sự nghiệp thể dục thể thao, nâng cao chất lượng thông tin và văn học nghệ thuật.

Nâng cao chất lượng công tác y tế; giải quyết tốt các vấn đề lao động, việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.

Tăng cường xây dựng tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn, xử lý kịp thời hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, tích cực phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chia tay các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ khóa XVIII thôi không tham gia BCH Đảng bộ khóa XIX

Đại hội đã thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 4 quan điểm chỉ đạo và 6 nhiệm vụ, giải pháp.