Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

12/06/2024

Đoàn kiểm tra có đồng chí Vũ Thành Lâm – Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật – Phó Giám đốc Sở Tư pháp cùng đại diện một số các cơ quan thành viên của Hội đồng: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng... đã tiến hành kiểm tra công tác PBGDPL tại Sở Tài Nguyên & Môi trường

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Đặng Việt Thắng – phó giám đốc sở và đại diện lãnh đạo một số phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường.


Đoàn Kiểm tra làm việc tại Sở Tài nguyên & Môi trường

Đoàn kiểm tra đã nghe đại diện Sở Tài nguyên & Môi trường báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện công tác PBGDPL năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được Sở Tài nguyên & Môi trường quan tâm, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, triển khai sâu rộng trong đội ngũ công chức, viên chức của toàn Ngành với các hình thức và nội dung tuyên truyền pháp luật phong phú, thiết thực. Sở Tài nguyên & Môi trường đã chú trọng đến công tác PBGDPL trong từ việc ban hành các văn bản chỉ đạo đến tổ chức thực hiện, phối hợp với các Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, Tỉnh đoàn, Hội nông dân, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ tổ chức, thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền về các nội dung chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực Ngành quản lý.