Bộ Tư pháp giới thiệu các mẫu pano phục vụ tuyên truyền, thông tin về những khẩu hiệu hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2020

06/11/2020

Các mẫu pano của Bộ Tư pháp phục vụ tuyên truyền, thông tin về những khẩu hiệu hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2020: