23/02/2024 16:24 | CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Ngày 05/02/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 07/2024/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân...

Xem chi tiết