Chuyển đổi, sử dụng tài khoản VneID trong thực hiện thủ tục hành chính

05/06/2024

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa ban hành văn bản số 2180/UBND-NCKS ngày 03/6/2024 về việc rà soát, làm sạch tài khoản trên cổng dịch vụ công, hệ thống giải quyết TTHC và chuyển đổi, sử dụng tài khoản VneID trong thực hiện TTHC.Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện rà soát trên cổng dịch vụ công, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh số lượng tài khoản chưa được làm sạch (chưa đầy đủ thông tin về số định danh cá nhân) và xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện làm sạch, sử dụng tài khoản định danh đăng nhập thực hiện dịch vụ công, thủ tục hành chính từ ngày 05/6/2024. Kết quả rà soát và lộ trình làm sạch gửi về Tổ công tác triển khai Đề án 06 trung ương.

- Thông báo, hướng dẫn trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính về việc chuyển đổi tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia sang VNeID từ ngày 15 tháng 6 năm 2024, bao gồm một số nội dung sau:

+ Chức năng đăng ký, đăng nhập tài khoản công dân: Công dân đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng phương thức duy nhất là tài khoản VNeID kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2024. Trường hợp gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình đăng ký, đăng nhập tài khoản VNeID, đề nghị liên hệ với Bộ Công an (Tổng đài 1900.0368) để được hỗ trợ.

+ Bỏ chức năng tạo lập tài khoản công dân đối với vai trò cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

+ Các tài khoản của tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia duy trì, sử dụng như hiện nay và được chuyển đổi sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Công an.

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị; UBND các xã, phường, thị trấn: Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Bộ phận một cửa các cấp, cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về việc chuyển đổi tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia sang VNeID từ ngày 15 tháng 6 năm 2024.

Hoàng Hiếu