Kế hoạch tổ chức Hội nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhđối thoại với nông dân trên địa bàn tỉnh năm 2024

27/05/2024

Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, chính sách của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới; Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân và nông dân trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng với đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả đã đạt được, những khó, vướng mắc, bất cập trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đề xuất, kiến nghị những vấn đề về cơ chế, chính sách để xem xét, giải quyết, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn bền vững, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối thoại với nông dân trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Theo đó, nội dung đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân trên địa bàn tỉnh năm 2024 được tổ chức với chủ đề Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy liên kết, hợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới".

Các vấn đề chính trong buổi đối thoại:

-Thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về cơ cấu lại ngành nông nghiệp; phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn với xây dựng nông thôn mới thực chất, hiệu quả, bền vững…; cụ thể các vấn đề về:

+ Các vấn đ về phát triển nông nghiệp, nông dân nông thôn theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Kế hoạch số 407/UBND ngày 15/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnhThực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

+ Thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, trọng tâm làNghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về ban hành Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; các vấn đ trong phát triển các cây trồng, vật nuôi chủ lực, đặc trưng, có lợi thế của tỉnh

+ Triển khai thực hiện các Chương trình, dự án về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025: Các chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); các Kế hoạch  phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã; Chuỗi cung ứng sản phẩm nông lâm, thủy sản an toàn; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực (chè, bưởi, rau, quế, chăn nuôi, lâm nghiệp…);

+ Phát triển kinh tế nông nghiệp có hiệu quả, bền vững: Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; liên kết sản xuất hàng hóa và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá  trị, hình thành và phát triển các ngành hàng chủ lực trên địa bàn tỉnhgắn với đổi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất;sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn gắn với bảo vệ môi trường; canh tác nông nghiệp hữu cơ nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn; chế biến, bảo quản, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, nâng cao giá trị nôngsản; phát triển thị trường nông sản…;

- Những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của nông dân, các hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo tỉnh về giải pháp để thúc đẩy, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn bền vững và xây dựng nông thôn mới;

- Đề xuất các giải pháp, chính sách nhằm hỗ trợ, khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, phát triển kinh tế nông nghiệp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động ở khu vực nông thôn; phát huy vai trò hội viên nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã hiệu quả, bền vững.

Thời gian: Dự kiến tháng 10 năm 2024 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 13 huyện, thành, thị.

Giao Hội Nông dân tỉnh chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đúng mục đích, yêu cầu Kế hoạch.

BBT