Bộ Công an tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam”

06/11/2020
Phát biểu tại Lễ mít tinh, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh trong những năm qua, Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Bộ Công an, các đơn vị trực thuộc Bộ, các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) và Công an các địa phương tích cực hưởng ứng, tổ chức triển khai sâu rộng trong toàn lực lượng.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ Công an các cấp về vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật, ý thức trách nhiệm, tinh thần thượng tôn pháp luật, tôn trọng kỷ luật, kỷ cương cũng như năng lực áp dụng pháp luật, trách nhiệm thi hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật được nâng lên rõ rệt. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả công tác, chiến đấu của toàn lực lượng, đồng thời đề xuất, kiến nghị với Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhiều biện pháp, giải pháp quan trọng nhằm đưa Hiến pháp, pháp luật vào thực tiễn công tác, chiến đấu, bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.
 

 
Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy ý nghĩa thiết thực, hiệu quả của việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật trong CAND, góp phần bảo vệ Hiến pháp, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành pháp luật và thực hiện tốt nhiệm vụ của lực lượng CAND, Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả các công tác trọng tâm: nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về an ninh, trật tự. Tập trung rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với thực tiễn.
 
Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật nói chung, về lĩnh vực an ninh, trật tự nói riêng đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Việt Nam pháp quyền XHCN. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và thực hiện có hiệu quả các đạo luật liên quan đến an ninh, trật tự.  Coi trọng việc tổ chức Ngày pháp luật để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, ý thức pháp luật, tự giác chấp hành, thực thi pháp luật. Lựa chọn nội dung trọng điểm trong kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, nhằm xem xét, đánh giá thực trạng, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật về an ninh, trật tự…
 
Tại Lễ mít tinh, Đại tá Vũ Huy Khánh, Phó Cụ trưởng phụ trách Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong CAND năm 2020 và đề ra phương hướng trong thời gian tới. Bên cạnh hoạt động hoàn thiện thể chế, rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) nhằm cụ thể hóa Hiến pháp, lực lượng CAND còn tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Hiến pháp và các văn bản QPPL mới ban hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách tư pháp, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản QPPL về an ninh, trật tự, tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật.
 

 
Thông qua các hoạt động nghiệp vụ, Công an các cấp đã tuyên truyền, phổ biến, giải thích và hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ và công dân thực thi, áp dụng các quy định pháp luật liên quan tới công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Qua việc tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam càng khẳng định quyết tâm của lực lượng CAND trong đẩy mạnh việc nghiên cứu, tìm hiểu Hiến pháp, pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật; thực hiện nghiêm túc chủ đề Ngày pháp luật Việt Nam trong CAND 2020 là “Cán bộ, chiến sĩ CAND tích cực nêu cao tinh thần “chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” trong công tác hoàn thiện thể chế, thực thi, bảo vệ pháp luật, góp phần từng bước xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cương, an toàn, lành mạnh”.