Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh

10/11/2021

BBT: Để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân vànâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương  trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, ngày 03/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5102/KH-UBNDthực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Công tác phòng, chống tội phạm được xác định là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài. Ngoài việc thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, gắn với trách nhiệm quản lý từng địa bàn, lĩnh vực thì công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạmđược xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu. Chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng và mạng xã hội, hệ thống truyền thanh cơ sở; huy động sự tham gia của các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin trong phối hợp tuyên truyền bảo đảm phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng.

Thông qua tuyên truyền nhằmphản bác mạnh mẽ những quan điểm, tư tưởng sai trái, xuyên tạc, thông tin không đúng sự thật về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; công tác phòng, chống tội phạm đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đểnâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phòng, chống, tố giác tội phạm ngay tại cơ sở, trong các cơ quan, đơn vị.

Phát huy vai trò của các tổ hòa giải, tổ chức đoàn thể, người có uy tín ở cộng đồng dân cư trong việc phát hiện, giải quyết kịp thời mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự, góp phần làm giảm tội phạm do nguyên nhân xã hội. Đồng thời nâng cao hiệu quả giám sátvà thực hiện các kiến nghị, khiếu nại của nhân dân ở địa bàn cơ sở, góp phần phòng ngừa và giảm thiểu yếu tố phát sinh tội phạm.

Thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp giữa các ngành về công tác phòng, chống tội phạm; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào, cuộc vận động khác như xây dựng nông thôn mới, khu đô thị văn minh, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Tiếp tục xây dựng, củng cố các tổ chức tự quản về an ninh, trật tự ở cơ sở; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng gương “người tốt, việc tốt” trong công tác phòng, chống tội phạm; phát huy vai trò lực lượng Công an xã chính quy trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân; tổ chức kết nối, khai thác hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư với các hệ thống dữ liệu có liên quan phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm. Tăng cường công tác quản lý cư trú; xuất, nhập cảnh; ngành nghề kinh doanh có điều kiện; vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

Làm tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại xã, phường, thị trấn; lập hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Tăng cường quản lý các đối tượng tâm thần, “ngáo đá”; đối tượng có án phạt tù đang ở ngoài xã hội, góp phần phòng ngừa tội phạm. Thực hiện hiệu quả Nghị định số 49/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; triển khai các biện pháp quản lý, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về địa phương, sớm hòa nhập cộng đồng nhằm giảm tỷ lệ tái phạm tội…

Để công tác phòng, chống tội phạmtrên địa bàn tỉnh mang lại hiệu quả thiết thực,các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh và UBND các huyện, thành, thị cần chủ động nghiên cứu xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành mình, địa phươngmình để triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đề ra. Hằng năm, đưa nội dung nhiệm vụ phòng, chống tội phạm vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của địa phương và là tiêu chí để đánh giá hiệu quả, chất lượng hoạt động của cấp ủy, cơ quan, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp từ tỉnh đến cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tham gia phòng, chống, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Tổ chức giám sát các chuyên đề về phòng, chống tội phạm. Các các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp phòng, chống tội phạm lồng ghép với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”./.