Huyện Thanh Sơn sau 10 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa (XI) một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020

12/05/2022

Thời gian qua, cùng với tập trung phát triển kinh tế, huyện Thanh Sơn luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển bền vững. Đặc biệt, Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 đã được huyện Thanh Sơn cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả.

Nhận thức được tầm quan trọng của Nghị quyết về thực hiện các chính sách xã hội, nhất là đối với huyện miền núi như Thanh Sơn với trên 60% đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020. Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình thực tế, huyện Thanh Sơn đã cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết để ban hành các Nghị quyết, xây dựng các kế hoạch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện như: Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về phát triển chăn nuôi trâu, bò chất lượng cao; Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND về phát triển lương thực; Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND về phát triển kinh tế đồi rừng; Kế hoạch số 1373/KH-UBND năm 2018 về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020,… Các chương trình, đề án, chính sách về công tác dân tộc sau khi ban hành đã nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Cùng với nguồn ngân sách Nhà nước, huyện đã tranh thủ nắm bắt những cơ hội, thực hiện lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia,các chính sách giảm nghèo, chính sách dân tộc hiện có, đồng thời huy động thêm nguồn lực trong xã hội để đầu tư, củng cố hệ thống cơ sở hạ tầng, tăng cường cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người có công và người dân lao động; từng bước nâng cao điều kiện sống, tăng thu nhập của người nghèo, ưu tiên người nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, thôn, bản đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản như: Việc làm, thu nhập, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, thông tin và truyền thông. Tăng cường và phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân; đẩy mạnh giải quyết việc làm và thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm từ 23,35% (năm 2012) xuống còn 6,38% (năm 2020).

Kết quả từ năm 2012 - 2020 đã tổ chức 55 lớp đào tạo nghề cho 1.849 lao động, giải quyết việc làm cho 5.926 lao động. Phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức tư vấn xuất khẩu lao động, tổ chức đưa 8.270 lao động xuất cảnh đi làm việc tại nước ngoài. Hỗ trợ miễn, giảm học phí cho 85.680 học sinh với tổng kinh phí là 29.153,967 triệu đồng; hỗ trợ chi phí học tập cho 47.761 học sinh trên 11 tỷ đồng. Thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên công tác ở địa bàn đặc biệt khó khăn; 100% các lớp học khu lẻ ở các thôn bản đặc biệt khó khăn được xây dựng kiên cố hóa. Cấp mới thẻ BHYT miễn phí cho 261.705 lượt đối tượng là người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, bảo trợ xã hội, người sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn, thực hiện khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT cho 75.946 lượt người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số,… Từ năm 2016 - 2019, đã hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 507 hộ nghèo giai đoạn 2012 - 2015, với tổng kinh phí là trên 17,4 tỷ đồng, hàng nghìn hộ nghèo đã tiếp cận, thụ hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước và đã vươn lên thoát nghèo. Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thanh Sơn đã thực hiện cho vay đối với: 4.990 hộ, với tổng kinh phí trên 149 tỷ đồng. Hằng tháng, tiến hành chi trả trợ cấp cho 1.301 đối tượng người có công và thân nhân người có công với cách mạng.

Ngoài ra, các chính sách xã hội khác như: hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý, hỗ trợ về thông tin và truyền thông, lĩnh vực trẻ em, bình đẳng giới,… được huyện quan tâm chỉ đạo sát sao, từ đó giúp cho đối thượng được tiếp cận, thụ hưởng trực tiếp các chính sách ưu đãi, làm động lực đề giúp các đối tượng thoát nghèo và vươn lên thoát nghèo bền vững./.

Mai Thu- Phòng Tư pháp huyện Thanh Sơn