Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2030

10/11/2021

BBT: Với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2025, số hộ nghèo của tỉnh giảm 1/2 so với năm 2021 và đến cuối năm 2030 đạt mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra; bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc đối tượng được thụ hưởng chính sách từ các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững của Trung ương và của tỉnh về hỗ trợ giáo dục, y tế, nhà ở, tín dụng ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế.

Ngày 29 tháng 10 năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạc số 5035/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 17/9/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh với những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, đó là:

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giảm nghèo

Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án về công tác giảm nghèo.

Xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp về giảm nghèo trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 của các cấp, các ngành, địa phương.

Xây dựng chương trình, kế hoạch giảm nghèo bền vững cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giảm nghèo.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác giảm nghèo

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giảm nghèo; đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền trên mạng xã hội; tiếp tục tổ chức Cuộc thi tác phẩm báo chí viết về giảm nghèo bền vững.

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình, các cơ sở truyền thanh, truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo; kịp thời giới thiệu các cá nhân, tập thể, mô hình, kinh nghiệm hay trong giảm nghèo bền vững.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí, nhất là vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, khuyến khích hộ nghèo vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no”, phấn đấu “Vì một Việt Nam không còn đói nghèo”. Kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng các hộ nghèo tiêu biểu trong nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

3. Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện chính sách giảm nghèo gắn với mục tiêu phát triển bền vững

Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, 2026-2030 với các giải pháp phù hợp để cải thiện tiêu chí thu nhập và tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản.

Triển khai chính sách tín dụng ưu đãi dành cho cho người nghèo. Lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững với việc sử dụng nguồn vốn tín dụng xã hội.

Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 60-NQ/TU, ngày 29/9/2021 của BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 39/KH-BCĐ, ngày 18/8/2021 của Ban chỉ đạo Giải quyết việc làm và Xuất khẩu lao động tỉnh ban hành Kế hoạch Giải quyết việc làm và Xuất khẩu lao động giai đoạn 2021-2025.

4. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo

Sử dụng hiệu quả, kịp thời nguồn Ngân sách Trung ương, Ngân sách tỉnh thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia: giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tập trung phát triển sản xuất, giáo dục nghề nghiệp cho người nghèo, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội ở các xã khó khăn, xã dân tộc thiểu số và miền núi.

Vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội” của tỉnh, huyện và xã; Quỹ “Vì người nghèo” do Trung ương phát động hàng năm.

Huy động người dân cùng góp vốn thực hiện các mô hình giảm nghèo, đóng góp ngày công xây dựng các công trình phúc lợi, công trình phục vụ sinh kế của cộng đồng nhằm tăng cường ý thức, trách nhiệm của người dân khi tham gia thực hiện Chương trình.

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giảm nghèo

Kiện toàn Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo các cấp; tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực hiện công tác giảm nghèo. Chú trọng xây dựng đội ngũ rà soát viên có chất lượng, có kinh nghiệm để tổ chức thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch.

Thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo quy định tại Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm liên quan đến công tác rà soát hộ nghèo và việc thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững./.