“Tư duy mới - Tầm nhìn mới - Cơ hội mới - Giá trị mới”

21/04/2023


Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Tham dự hội nghị, đại diện điểm cầu Phú Thọ có các đồng chí: Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Trọng Tấn – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Quy hoạch tổng thể quốc gia (QHTTQG) có ý nghĩa quan trọng và được xây dựng dựa trên định hướng QHTTQG đã được Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XIII thông qua tại Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022. QHTTQG lần đầu tiên được xây dựng ở nước ta, là quy hoạch vừa mang tính tổng thể, vừa mang tính chiến lược, bao trùm mọi lĩnh vực KTXH và được lập cho 10 năm (trước đây chỉ có chiến lược phát triển KTXH của cả nước). Do đó, việc QHTTQG được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 81/2023/QH15 là một bước quan trọng và có thể được đúc kết lại trong 12 chữ “Tư duy mới - Tầm nhìn mới - Cơ hội mới - Giá trị mới”.


Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn chủ trì điểm cầu Phú Thọ.

Tiếp tục cụ thể hóa Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch 5 năm, chiến lược 10 năm được Đại hội XIII thông qua, QHTTQG là căn cứ pháp lý, công cụ quan trọng giúp Nhà nước hoạch định, kiến tạo động lực, không gian phát triển, bảo đảm tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch cấp quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của đất nước để phát triển KTXH nhanh, bao trùm và bền vững; đẩy nhanh việc thực hiện đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng; đồng thời loại bỏ các quy hoạch chồng chéo, cản trở phát triển, gây khó khăn cho việc huy động các nguồn lực của doanh nghiệp và người dân, phát huy tối đa các nguồn lực trong hoạt động đầu tư và phát triển của cả đất nước, của từng vùng và từng địa phương với tầm nhìn dài hạn, tổng thể.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về ưu tiên bố trì nguồn lực; xây dựng cơ chế, chính sách; thu hút đầu tư phát triển; phát triển nguồn nhân lực; chăm lo công tác an sinh xã hội; về khoa học, công nghệ và môi trường; về nguồn lực tài chính thực hiện quy hoạch; đẩy mạnh hợp tác quốc tế; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trong đó lưu ý, phải quán triệt nội dung của QHTTQG để thực hiện trong từng cơ quan, đơn vị; rà soát, cập nhật và cụ thể hóa các nội dung của QHTTQG vào các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch cấp tỉnh đã phê duyệt hoặc đang thẩm định, đang lập, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của các cấp quy hoạch…


Thủ tướng nhấn mạnh: Việc làm quy hoạch đã khó, nhưng tổ chức thực hiện còn khó hơn nữa. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu của QHTTQG là nhiệm vụ rất nặng nề, khó khăn, cần quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả của cả hệ thống chính trị cũng như sự quan tâm, đồng hành của các đối tác phát triển, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cộng đồng doanh nghiệp, toàn xã hội và tất cả người dân.

Trước đó, Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đã công bố Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ trưởng cũng nêu tóm tắt những nội dung chủ yếu của Quy hoạch với những nội dung chính: Quan điểm phát triển, mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các định hướng phát triển không gian kinh tế-xã hội, phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, định hướng phát triển không gian biển, định hướng phát triển và phân bố không gian các ngành quan trọng, định hướng phát triển hạ tầng cấp quốc gia..

Kết thúc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

* Ngay sau hội nghị công bố và triển khai quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021-2030.


Thủ tướng Chính phủ phát biểu kết luận

Báo cáo tóm tắt về tình hình triển khai công tác quy hoạch theo nhiệm vụ được Chính phủ phân công, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương cho biết: Tiến độ quy hoạch đã được đẩy nhanh hơn, chất lượng quy hoạch từng bước được nâng cao hơn. Đặc biệt, Quy hoạch tổng thể quốc gia được Quốc hội thông qua có ý nghĩa quan trọng trong việc định hình không gian phát triển dài hạn của đất nước; là cơ sở để các ngành, các vùng, các địa phương triển khai lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 đảm bảo thống nhất, đồng bộ.

Đối với tỉnh Phú Thọ, đến nay Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp chuyên đề thứ Hai- HĐND tỉnh khoá XIX tổ chức đầu tháng 4/2023 vừa qua và đang hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tại hội nghị, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương tập trung báo cáo và thảo luận về kết quả công tác quy hoạch; việc thực hiện nhiệm vụ rà soát, sửa đổi hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quy hoạch; tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Nhiều ý kiến tham luận tại hội nghị đã kiến nghị các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, qua đó đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch và nâng cao chất lượng quy hoạch, phấn đấu hoàn thành trong năm 2023.

Kết luận hội nghị này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm quan trọng như sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, tập trung, tích cực, hiệu quả của cấp ủy, tổ chức đảng; sự đồng tình, ủng hộ, vào cuộc của các chủ thể liên quan, nhất là HĐND các cấp; sự nỗ lực, cố gắng của UBDN các cấp, đặc biệt là Chủ tịch UBND cần vào cuộc nghiêm túc, sát sao, nhất là trong tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc với đơn vị tư vấn và chủ động làm việc với các bộ, ngành; tất cả đều phải nỗ lực, cố gắng, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2023.


Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương rà soát các văn bản pháp luật và các văn bản hướng dẫn để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch, trong đó có quy định về kinh phí cho công tác quy hoạch theo hướng có thể sử dụng kinh phí chi thường xuyên.

Các Bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương tăng cường sự phối hợp và chia sẻ thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, thống nhất trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện định hướng quy hoạch và thực hiện chính sách liên quan để đảm bảo sự đồng bộ của các cấp quy hoạch trong hệ thông quy hoạch quốc gia. Đồng thời, bố trí nguồn lực, đề xuất các cơ chế chính sách để thực hiện hiệu quả các mục tiêu quy hoạch, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng Bộ, ngành và địa phương.

Nguồn: baophutho.vn