23/01/2024 08:32 | CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH Quy định khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố...

Xem chi tiết

Nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật

Chuyên mục