Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2021

11/11/2021

Thực hiện Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành bộ Chỉ số xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị, Sở Nội vụ Phú Thọ đã có văn bản hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các cơ quan, đơn vị như sau:

1. Về tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần

- Căn cứ vào kết quả cải cách hành chính đã đạt được; trên cơ sở xem xét, đối chiếu với các tiêu chuẩn hoặc yêu cầu và cách thức chấm điểm tương ứng với từng tiêu chí (TC), tiêu chí thành phần (TCTP) củaPhụ lục 1 và Phụ lục 2(Ban hành kèm theo Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh);

+Các sở, ban, ngành thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm cho từng TC, TCTP vào cột số (4) của Phụ lục 1: Bộ Chỉ số xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của các sở, ban, ngành;

+ UBND các huyện, thành, thị thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm cho từng TC, TCTP vào cột số (4) của Phụ lục 2: Bộ Chỉ số xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của UBND cấp huyện.

- Cơ quan, đơn vị không tự đánh giá, chấm điểm đối với các TC do cơ quan chức năng đánh giá; các TC đánh giá qua điều tra xã hội học và các TC thuộc nhóm điểm cộng, điểm trừ(được quy định tương ứng tại cột số (8) củaPhụ lục 1 và Phụ lục 2).

- Ghi chú: Bổ sung hướng dẫn một số TC, TCTP(Áp dụng đối với cả 02 Bộ chỉ số)

* TC1.2. Thực hiện chế độ báo cáo:Nội dung báo cáo định kỳ quý, 6 tháng, năm về CCHC áp dụng thời gian thực hiện theo Văn bản số 1394/SNV-CCHC ngày 22/12/2020 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch CCHC năm 2021 và báo cáo CCHC định kỳ.

* TCTP 7.3.1. Số lượng TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Yêu cầu: Tính tỷ lệ % = (Tổng số TTHC mức độ 3 đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết /Tổng số TTHCmức độ 3 thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố) x100

* TCTP 7.3.2. Số lượng TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Yêu cầu: Tính tỷ lệ % = (Tổng số TTHC mức độ 4 đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết /Tổng số TTHC mức độ 4thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố) x100

2. Về tài liệu kiểm chứng

- Việc tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị phải kèm theo các tài liệu kiểm chứng (như: Báo cáo, kế hoạch, quyết định, thông báo, kết luận kiểm tra...) được cấp có thẩm quyền ban hành để xác định mức độ tin cậy củaviệc tự đánh giá, chấm điểm cho từng TC, TCTP;các tài liệu kiểm chứng phải đảm bảo yêu cầu theo quy định tại ý thứ nhất, điểm c; khoản 1, mục IV, Điều 1,Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Ngoài việc cung cấp các tài liệu kiểm chứng được liệt kê tại cột số (8) củaPhụ lục 1 và Phụ lục 2,cơ quan, đơn vị có thể bổ sung các tài liệu kiểm chứng khác (nếu có) đủ độ tin cậy để chứng minh cho kết quả tự đánh giá, chấm điểm các TC, TCTP;

- Các file điện tử của tài liệu kiểm chứng đính kèm trên phần mềm phải là văn bản điện tử có chữ ký số theo quy định.

3. Về nhập dữ liệu kết quả tự đánh giá, chấm điểm vào phần mềm

Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC, các cơ quan, đơn vị nhập dữ liệu tự đánh giá, chấm điểm và các tài liệu kiểm chứng, nội dung giải trình vào Hệ thống quản lý chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ(Sau đây gọi tắt là phần mềm), theo các bước sau:

- Bước 1: Đăng nhập phần mềm, theo địa chỉ: http://chisocchc.phutho.gov.vn;

- Bước 2: Nhập dữ liệu kết quả. Các cơ quan, đơn vị tiến hành nhập dữ liệu kết quả tự đánh giá, chấm điểm và đính kèm file tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình kết quả tự đánh giá, chấm điểm tương ứng với từng TC, TCTP;

- Bước 3: Rà soát kết quả. Sau khi hoàn tất việc nhập kết quả tự đánh giá, chấm điểm, cơ quan, đơn vị rà soát lại, bảo đảm tài liệu kiểm chứng và thông tin giải trình đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần;

- Bước 4: Kết xuất báo cáo và gửi kết quả. Sau khi hoàn tất các bước trên, cơ quan, đơn vị kết xuất ra biểu tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm, kèm theo báo cáo(theo mẫu kèm Văn bản này)gửi về Sở Nội vụ qua Hệ thống quản lý chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính.

4. Về báo cáo tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị

- Nội dung báo cáo:Sau khi tự đánh giá, chấm điểm(qua phần mềm), cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo gửi Sở Nội vụ để tổng hợp theo quy định.

- Thời gian gửi báo cáo: Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2021 của cơ quan, đơn vị, gửi về Sở Nội vụ, chậm nhất ngày 06/12/2021(Sau 24 giờ ngày 06/12/2021, phần mềm sẽ tự động khóa.Cơ quan, đơn vị không thể truy cập vào phần mềm, do vậy kết quả tự đánh giá chấm điểm của cơ quan, đơn vị sẽ dừng lại tại thời điểm phần mềm khóa)./.

cv huong dan chi so cchc nam 2021.pdf

An Nam